is toegevoegd aan uw favorieten.

De aloude staat en geschiedenissen der Vereenigde Nederlanden.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

4^8 mab.ob0buus

dan tot de barmhartigheid van C/Esar.' Over den Donau in het Norisch wingewest getrokken , fchryft hy niet fmeekerïde, niet ais een vlugteling , maar als iemand, die gevoel had

van zyn voorigen ftaat , „ dat verfchei.

de natiën een weleer vermaard koning tot zich hadden genoodigd , maar dat hy de vriendfchap van de Romeinen den voorrang had gegeeven. Tiberius antwoordde hem , dat hy een veilig en eertyk, verblyf in Italien zou vinden, zoo hy zich daar verkoos op te houden: maar indien zyne zaaken hem elders riepen hy met dezelfde gerustheid kon gaan , waar mee hy gekomen was. Zie daar weder een blyk van de wankelbaarheid zelfs der meest gevestigde Ryken.

Fr. Het was voor maroboduus gelukkig, dat hy zoo wel ontvangen wierd.

E. Het was tiberius genoeg, dat hy van zulk een magtigen vyand, die zoo naby aan Italien grensde, zoo gelukkig zonder eenige moeite ontflagen was: dit bragt hy met grooten ophef in den Raad. „ Philippus was zoo gevaarlyk niet voor Athenen, nog pyrrhus en antiochus voor Rome, als zulk een nabuur voor den Staat." Lang was hy de Romeinen een doorn in 't oog, en men moet het aan de heimelyke kunstenaaryen van tiberius wyten , dat by nu zonder eenigen moeite in den oorlog Seftort wierd. Herdenkt, wat hy te vooren aan

ger •