Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 3* )

wanneer 'er geene medaille is uitgeloofd, worden op Francyn gefchreeven, met het zinnebeeld der Academie 'er opgedrukt in wafch of Ouwel, en door den Prefident en Secretaris der Directie vertekend. Omtrent den tyd van het mededingen om de plaats of pryzen voornoemd van den eerften April tot den laatften Mei heeft eene uitzondering plaats in een klasfe of order waar in om een Gouden medaille gedongen wordt, als mede in de gratis les in het roodaard; welke uitzonde, ring in de byzondere Reglementen te vinden is. — Geduurende de maand January bepaalt de Directie jaarlyks of 'er eene medaille in een of andere klasfe of bovenfte order van dien zal worden uitgeloofd.

ïS.

Tot de opklimming naar eene volgende klasfe of «rder kunnen alleen bevorderd worden dezulke, die daartoe de noodige lesfen genomen en voldoende bekwaamheid verkreegen hebben.

19.

Wanneer D. D. oordeelen, dat 'er een genoegzaam aantal bekwaame en des verdienende Jongelingen voorhanden is in de hoogde order der voornaamltte klasfe van ieder Vak, heeft 'er in dezelve, behalven de andere pryzen die daar mrgten uitgeloofd zyn, eene mededinging plaats in de maand Mei, het zy om een gouden medaille van denzelven (tempel als de zilveren, hetzy om de Eere der overwinning. De wyze van deeze mededinging voor ieder Vak en de naam der klasfe, waar in dezelve plaats heeft, is afzonderlyk verhandeld in de byzondere Reglementen daar toe betrekkelyk.

20.

Met het begin van Juny beoordeelt de volle vergt* dering van D. D. de gemaakte vorderingen der leerlingen van alle vakken en klasfen van dien, bepaalt, na een nauwkeurig onderzoek en na ingenomen te hebben de bedenkingen van den inftituttuï in ieder Vak, de opklim-

Sluiten