Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

3» OVÉR. DE GEMAATIGDHEID.

moederen volgende,- en door het voegzaam tg werk geilen der talenten , met welke God hen heeft gezegend , opent 'er zich een ruim veld voor hunne eerzucht, om in eenen prijswaardigen kring werkzaam te zijn , en ten nutte van het algemeen veel heils te bewerken,. Doch veilig mag men beweeren , dat het gros der menfchen genegen is om hunne eigen bekwaamheid op te hoogen prijs te fchatten , en zich zelve tot hooger dingen bekwaam te waanen , dan waar toe de natuur hen ooit beftemd hadt. Weest, dcrhalven, maatig in het rigten van uwe bedoelingen, en in het ontwerpen van uwe beftemde naajaagingen. Wagt u dat gij van het effen pad van een befcheiden en gemaatigd gedrag niet wordt afgetroond , door de dwaallichten , die door de zelfbegocheling zo dikmaals worden ui-gehangen. Door het mikken na een te verheden doel , zoude gij kunnen mistreffen , 't geen gij in uwe magt zoudt gehad hebben om te kunnen bereiken. In llede van tot aanzien te klimmen, zoudt gij u zeiven aan uitjouwing kun» nen bloot ftellen ; zelf veelvuldige rampen op uwe hoofden doen nederdaalen. Ik zeg eenen iegelijk, die onder u is , van zich zeiven niet hooger te denken , dan hij behoort te denken, maar maatiglijk te denken (*).

Wel-

(*) Rom, 'XII: 3. volgens de Engell'che vertaaling.

Sluiten