is toegevoegd aan uw favorieten.

Leerredenen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

86 DE VERTROOSTING,

valligfce goedwilligheid; vcrklaarende, in den text, het weldaadig oogmerk zijner zendinge aan de waereld: Koomt herwaarts tot mij, allen die vermoeid en belast zijn , en ik zal u rust geeven.

De eerfte zaak, welke, m deeze woorden, onze opmerking verdient, is, wat wij door het hoornen tot Christus te verftaan hebben. Eene fpreekwijze is deeze, die tot gefchil dikmaals aanleiding heeft gegeeven. Godgeleerde fchrijvers hebben haar in veel noodloos geheimzinnigs omwonden, terwijl de meening in zich zelve duidelijk en eenvoudig is. De leenfprcuk zelve, hier gebezigd, dient ter haarer verklaaringe. In oude tijden fchoolden de leerlingen rondom hunne onderfcheidene leermeesters zamen, en verzeldcn hen overal daar zij gingen; met oogmerk zoo wel om van hunne verknogtheid blijk te geeven, als om de leere hunner meesteren te volkomener in te zuigen. Tot Christus te koomen, is, derhalven, het zelfde, als ons tot Hem te vervoegen als onzen verklaarden Meester; ons zelven te erkennen voor zijne leerlingen, geloovigcn in zijne leere, en naavolgers van zijne bevelen. Gelijk Christus aan ons is bekend gemaakt, in het karakter zoo wel van Onderwijzer als van Za-

lip