is toegevoegd aan je favorieten.

Leerredenen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

WELKE HET EUAKGELIUM, ENZ. 95

indien zij flegts konden hoopen, voor het voorleedene vergecving te verwerven. In deezen toeHand des gemoeds, laaten zij den moed niet laaten zinken en wanhoopen. Christus heeft den olijftak van den hemel mede gebragt. Hij draagt in zijne hand het zein der vergeevinge. De verklaaring, welke Hij afkondigt, is: De godlooze yerlaate zijnen weg, en de ongeregtige man zijne gedagten, en hij bekeere zich tot den Heere; zoo zal Hij zich zijns ontfermen; en tot onzen God: want Hij vergeeft menigviddiglijk (*). Hoe ongenoegzaam toch onze bekeering zij, om vergiffenis van den hemel te bezorgen, ons wordt berigt, dat 'er.eene algenoegzaame verzoening is gedaan door Christus. Noch het getal, noch de fnoodheid der overtreedingen, fluit den boetvaardige:: , die tot zijnen pligt wederkeert, van vergeevinge uit. Tot allen , op wien deeze befchrijving past, breidt zich de aanbieding van genade uit, zonder uitzondering. Hij, die zijneneigen Zoon niet gefpaard heeft, maar Hem voor cm allen heeft overgegeevcn, hoe zal Hij ons ook met Hem niet alle dingen fchenken (f) ?

Deeze ontdekking van de godlijke regeeringe,

door

f*) Jefaia LV: 7. (f) Rom. VIII: 3c.