is toegevoegd aan uw favorieten.

Leerredenen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

1C-4 DE OPREGTHEID

dene cn groot-moedige gevoelens des apostels Paulus, terwijl hij don dood voor oogen zag. En tui, ziet, ik gebonden zijnde door den Geest reis na Jeruzakm, niet weelende wat mij daar ontmoeten zal, elan dat de Heilige Geest, van tl ad tot flad, betuigt, zeggende, dat mij banden en verdrukkingen aahfiaande zijn. Doch niets van deeze dingen beweegt mij (*) , noch houd mjjn leeven dierbaar voor mij zeiven, op dat ik v:ijnen loop met blijdfehap moge volbrengen (ff). — Ik word nu tot een drankoffer opgeofferd, en de tijd mijner ontbind in ge is aanjlaande. Ik heb d goeden flrijd geflreden, ik heb den loop geëindigd, ik heb het geloof behouden. Voorts is mij ïveggelegd de kroon der regtvaardigheid, welke mij de Heere, de regtv aardige regtsr, in dien dag geevcn zal (ff).

Aldus heb ik getragt aan te duiden, op hoer:,.nig cene wijze de opregtheid der opregten hem \,iclde, en welke de voordeden aan het Hellen van ons zelve onder haar geleide verbonden zijn. Indien het de weg der veiligheid, of de weg der

eere

(*) Eng. ven. Volgens de onze: Maar ik acht H ,geen ding.

(|) Hand, XX: 22 , 23 , 24. (§) 2 Tim. IV: 6,:,S,