Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

142 Over den Oorfprong der Partyjchappen, enz.

ne bewysredenen hem niet te rug brengen! hy fta pf valle zynen Heere!

Het waare Christendom is een zeer eenvoudige Godsdienst, en predikt overal Liefde, Verdraagzaamheid en Algemeenheid. Zyn 'er egter ondertusfchen nog tegenwoordig zulke onzalige fcheuringen, die onder de Christenen heerfchen, vlekken, die het Christendom onteeren, Broeders van Broeders fcheiden , en die alleen door zulke menfehen gevoed kunnen worden , die hunne heerschzugt, hunne belangen, en vooral hun hoog geagt Ik ftellen kunnen boven Gods oogmerken; zyn deeze fcheutingen ook nog de hinderpaalen, waardoor zo veelen te rug gehouden worden, om zig aan den Godsdienst van Jezus te onderwerpen, en zyn Koningryk door hunnen overgang uit te breiden; zy zyn toch zekerlyk aan het Christendom zelve niet toe te rekenen , gelyk men zien kan uit alle de bronnen, waaruit zy zyn voortgefprooten. En een Ongcioovige, als hy de billykheid en reden maar Iaat fpreeken, kan geen voorwendfel hebben, om het Christendom zelve te verwerpen.

VI.

Sluiten