Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

233

j. Claessen5

De Wapening Gods aan allen aangepreezen, bij gelegenbad van de Wapeni,ge van dellenOp'gezitlneTTn het Vaderland op last van de Hooge Overigheid gefcbied ten dienst van allen in de Natuur en inde Geïad dan allermeest voor de Eenvouivigen, door Johann™ Claessen Kerk- Leeraar te Leerdam. Te /mdertf - ■ 12 • y"' 86 bladz' in&r> De Trijs

"Tjiar de Wapening en Oorlog thans, onder Nederlands JL-S iri woonaeren , de onderwerpen zijn van gefprekken en ftof Voor de pennen van Schrijveren; daar vondt d^ za keHik^ A^,f ^rheJ "let .^past, ja min of meer noodzaakehjk, een Gefchnft uit te geeven, waar in men tot den geestelijken ftrijd en het gebruik van de Wapenmstinge Gods ter benadeehnge en overwinninge van de öeesteliik«» vijanden, wordt vermaand en opgewekt. —ZKnWri Kerw vermoedt toch mer alle reden , dar hier aan bij onze" Nederlanders de vroomen zelfs niet uitgezonderd, of zZ

fel"'"' of ten rainfteun te weinig, onder her rumoer der Wapenen, wordt gedachr.

Om derhalven de aandacht hier bij re bepaalen, en veeen , was het mogelijk, onder den Goddelijken zegen re beweegen dat z,j geestelijke krijgsknegten worden, en onder de banier van Christus, tegen den Satan, de wereld en de zonde ftrijden, heeft de Wel-Eerwaa.de Aucteur alles, wat daar toe kan dienen, in dit zijn Gefchrift voorgedraagen en aangedrongen.

Niet alleen wordt in het zelve vertoond in welken ramnzahgen en regen God vijandigen toeftand elk mensch van naruure is en leeft maar ook, hoe algemeen onze Natie' door ondankbaarheid, ongodsdienstigheid en allerleie ?on. den zich regen God aankant, en Hem verfmaadt ja'oeftnjdt „ Het mag" ffchrijft zijn Wel-Eerw.) „ op het platte Land bij de Landlieden zoo openlijk Godtergend niet zijn; nogthans draagen zij de reekenen, dar'er vijanden van

den levendigen God gevonden worden. Elk huisgezin

heeft de zijnen, her moge zijn, dar hier of daar één in een huis of rwee in een dorp gevonden worden, welken zich yerklaaren , en 'er openlijk voor uit komen , dat zij des xieeren zijn, en hem dienen; daar regen houdt het de merngte met den vijand van den God des Hemels en der Aarde,

Sluiten