is toegevoegd aan uw favorieten.

Nieuwe Nederlandsche bibliotheek, waar in beoordeelingen en berichten van verscheidene boeken en kleindere geschriften benevens eenige mengelstukken, worden opgegeeven

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

■tïïïisDïsï». 4451

tegenheid tot uwe bevoordeeling voor altoos benomen,ziet E uw vonnis geveld! - En dan, door du gezigt, vol «ver " oo' uwe pligten geworden! dan alles ingcfpannen, Z beÏÏie zijO tegen het graf, en uwen taak tehcDbe» volvoerd, eer net zijn mond over u omfiuit! - Overheen leeraars Huisvaders, Landlieden, Zeelieden, Arbeïlers Sieüen! voort'aan allen leeft met het graf ia 'r nnu en uw' pligt in uw nart. ..

Als du on/er aller bedrijf was, dan betraden wij de : naa een beftendig geluk." - Dan konden wn ons vdli* verblijden in 't genot van dat goede, dat God ons Sonk - da zo„ ons in Christus geheiligd , en een gefchenlt Sin van eenen tederen Vader, die zijnen kinderen hun helheiden ded gaf. - Dan konden wij, met ons lot te vrede onze baren vervullen met fpijze en vrolijkheid, en de ïnoeeeïs der zamenleeving met een onbezwaard geweeten Saaken" want God had een welbehaagen aan onze werken 1 En langs dien weg leefden wij altoos door yreugde en-.beid, gelukkig en vergenoegd, midden onder ce Verkeerdheden gvan dfc ündermaanfche: Niets zou onze 2?vSKl God was voor ons; alles moest ons heil Korderen - En éénmaal, zou de (luier, die zijn beftiet heuekt wórden opgeligt, de knoopen ontward, en wi] ïl den ln ster zijner wijze en regtmaatige Regeering volkomen Teeïn kennen. Terwijl wij zeiven alle were dfehe ^en en ongenoegens ontworteld, enkel zal.gneid zoudenontken - Zoo voordeelig is dee.ze les van he graf, alles, wat uwe hand vindt om te doen, doe dat

een tweede Stuk op zal laaten volgen.