Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Leerredenen over Colo ssensen. 529

vergeeving ook befchouwd hebben als weldaa^en , die < „adelijk rot"ons overgaan, en aan ons toegepast en gefchonken worden, zoo dat men dan eerst ten vollen kan gezégd wórden , in de bezitting van de verlosfing en vergeeving gefteld te worden, wanneer wij 'er daadelijk de vruchten van in ons bevinden; zoo zal de vraag zijn, hoe Jefus bloed in dir opzicht ook te pas komt? 1 lier op antwoord ik : tweezins, en aan de zijde van God, en aan onze zijde.

„ Aan de zijde van God worden wij daadelijk in den tijd' verlost en vrij -gemaakt van de fcbuld en ftraffe der zonde, door de daadelijke vertooning van Christus bloed in den Hemel. Jefus, als Hoogepi iester van het betereverbond, is éénmaal ingegaan met zijn eigen bloed, om daar mede te verfebijnen voor Gods-aangezicht, gelijk Paulus ■ fpreekt, dac is, de Heere Jefus vertoont aan zijnen Vader, als Richter, de volmaaktheid en het gewigt zijner heilverdiensten , en eischt op grond daar van de daadelijke verlosfingivan de zijnen; en God de Vader bewilligt altoos in deezen eisch, naardien dezelve, en op de waardigheid van Chrisius verdiensten, tn op zijne eigen belofte in den eeuwigen vreederaad rust. Dus zendt Hij dan ook den 'Geest in het harte der uitverkoorenen, die hun het dierbaar gelóóf, als een vrucht van 's Heiland? veriensten, deelagtig maakt, en hen daadelijk brengt in het bezit en aanvang•lijk genot vnn alle de Zaligheden, die hun door Chricrus verworven zijn. Hierom wordt de Geest een Gei-st des levens in Christus Jefus genoemd, en Petrus bevestigt, dat de geloovige verftrooijeiingen het dierbaar geloof v< rkr. egen hadden door de rechtvaardigheid onzes Gods en Zaligtnaakers Jefus Christus, 2 Perr. I: i.

„Dan, gelijk het bloed van Chrisrus zoo in den Hemel vertoond wordt door den grooten Hoogepriester, cri wij "dus aan Gods zijde, uit kracht daar van, aanvauglijk worden verlost; zoo wordt dat bloed ook, aan onze zijde, door het geloof der werking van God aan onze ziefofc toegepast door den Geest, en van ons ook daadelijk door het geloof omhelsd en aangenoomen , als de eenig gewigtige en volwaardige oorzaak van ons heil. En wanneer dn gefchiedt, dan gevoelt de ziel ook eerst de kracht vnn dat bloed, tot reinigmaaking der zonden. Dit is het, wai Joannes bedoelt, 1 Joh. I: 7. Het Moed van J fits <3t»itsf<ts zijnes Zoons reinigt ons van alle zonden; en Paulus-, • Hebr. IX. Hoe veel te meer zal het bloed van Chrisius uwe " confeientitreinigen van doode werken? Die deeze cm-pafiMm 3. finS

Sluiten