is toegevoegd aan uw favorieten.

De vraag-al

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De'fchrijver van dezen brief ziet, uit deszelfs plaatzing , dat ik hein wel ontvangen heb, waar toe ik te eer befloot, om zijne vraag; of hij mij wel voorlaan in het Ftansch mogt fchrijven? Dit mag hij zeker doen , maar indien hij wil, dat ik gebruik zal maaken van zijne brieven, zou hij mij dan niet de moeite opleggen, om zijne brieven te vertaaien? Of zouden mijne lezers 'er niet tegen opkomen, wanneer ik zoo veel Fransch praatte , gelijk zij reeds gedaan hebben, toen ik zoo veel Grieksch en Latijn te pas bracht?

Wat zijne vraag betreft: watmij dunkt, of dit Franfche werk zoo blijven zal, dan of het geen gevolg zal hebben? hier heb ik verfcheiden aanmerkingen. Primo: gefteld, dat ik 'er mijne gedachten over liet gaan, en die zelfs aan mijne lezers mededeelde, zou dit eenige nuttigheid kunnen aanbrengen? Al was ik zelfs een ftaatkundige, wie zou zich aan mijne gedachten ftooren?

Maar Secundo: ik vraag flechts, omdat ik geen ftaatkundige, of wijsgeer, of geleerde ben, maar geern wat leeren zou willen, hoe zou ik dan kunnen bepaalen, van welke gevolgen dit Franfche werk zijn zal ? en of het zoo blijven zal? en of het zoo gewigtig is voor het gantfche menschdom.

Tertio: Heb ik niet reeds in een voorgaand nommer gezegd, dat ik niet verre zien kan, dat mijne vrouw verder ziet dan ik ? En zou ik dan gaan voorzeggen , wat 'er al gebeuren zal in het vervolg? Men verhaalt, dat 'er, ten tijde van Keizer domitiaan, een kraai geroepen zou hebben: alles zal ééns wel zijn! en fommige hekelfchrijvers, die hadt men te Rome zoo goed als ergens , maakten 'er deze aanmerking op; dat het beest niet zeggen kon: alles is wel, maar alleen : alles zal ééns wel zijn! Zie ik kan nog wel eens eene oude gefchiedenis te pas brengen, en zoo wat vertellen van de Romeinfche vrijheid, en hoe die in haare eerfte kindsheid reeds vervaarlijk heeft moeten worftelen : eer zij het hoekjen te boven was, en door ftandvastigheid over geweld en dwinglandij zegevierde, want dat is gebeurd, en men heeft 'er de echtfte berichten van; maar het is gebeurd of het zal gebeuren! zijn immers twee geheel onderfcheiden zaaken"?

Qnartti