Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Hf-148 >

fnood en onrechtvaardig was; dat hij kwanfuis onder tonijn van piigt, baldadige ongerechtigheden pleegde, tegen zijnen naasten. Dat hij een protecteur der fchurken, een verdrukker, vervolger der onfcbuld en onnozelheid was , een beminnaar van twist te zaaijen , een befchermer van kwaade zaaken, de toevlugt van rustverftoorers. Ik zeide eenmaal tegens lisippus, gij zijt een veinsaart, fchoon gij u als een oprecht vroom man aan de wereld voordoet, uw huichelarij, vriend , komt van agter 't gordijn van fchijnheiligheid kijken. Met dit alles fprak ik zuivere waarheid en handelde oprecht. Maar wat was er het gevolg van? Dat de luiden mij thans haten als de pest! Derhalven , oprechte ftandvastige jan, liefderijke selisde, rechtvaardige e r ud e lis, godvruchtige lisippus, mannen die achting verdienen van al de wereld, pijlaren van kerk en burgerftaat!!!!!

Wat is dan oprechtheid! Is ze nog ergens in deze benedengewesteu te vinden? Men handelde oprecht en zou de waarheid fpreken, als men zeide: dat flaviuj de onfchuld veroordeelt, en den godloozen rechtvaardigt , de onnozelheid verdrukt en den kwaaddoener ftijft in. zijne boosheid. Men was oprecht en fprak waarheid als men zeide: stupidus is een gek van den eerften rang, offchoon hij eene houding aanneemt, als of het bertuur der gantfche Republiek op zijne fchouders alleen ruste, en of hij met zijn ftroef gezigt, de wereld zou dwingen. Wat zou Neef olokiosds zeggen, als ik hem een verwaanden uilskuiken noemde, een Pedant, het geen 't karacter van zijn weleerwaarde een vuile fmet aanwrijft, en dat bij daarbij nog een wreede vervolger zijner Natuurgenooten is? Zoude ik niet oprecht handelen

Sluiten