Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

< 235 >

andere handelingen de waarheid lief heeft, oprecbtelijk fpreekt, zijn 's naastens eer en goed gerug'e naar zijn, vermogen voorftaat en bevordert. — Een man, wiens hart niet dubbelzinnig, maar eenvouwig is — die mei: zijnen evertmensch niet anders handelt, dan hij zelf wenscht behandeld te worden. — Zulk een is een vroom man, •— En waarlijk ik voelde, dat her zeggen van justüs eenig vermogen op mijn hart begon te oefenen.

Dan hoe gaat het doorgaands? hauwlijks aan 't overdenken van 't geen justus mij zo befcheiden voorga, praat had, of mijn Buurman pip. r geeft mij een bezoek. -"- Ik verhaal hem mijn wedervaren met justus, voeg er mijne twijfeling bij, en dat ik meende doof mijn ouden Vriend op 't regte fpoor te zijn gebragt. — Ja wel is 't koud! — Gij moest hem eens hebben hoören vloeken en razen, net of hij bezeten was. -— Hij v/eerde zich met armen en beenen. — justus was niet minder dan een fchurk, een landverrader, een v ...... . k ,. . en wat al meer. — Ik moest mij

met zulk h kanalje niet ophouden, en geen geloof flaan aan 't geen ze mij zogten wijs te maken, het waren maar groote fchelmen.

Wel buurman slim! zei ik zo langs mijn nefüs neer," de redeneering van justus laat zich nogal hooren. —* Gekheid, voerde hij mij te gemoet: men moet bloed weinig van de wereld weeten, als men niec weet, dat zulk eene handelwijs lang verlieten is, en niet meêr in gebruik, dan alleen in zo ver, om er wat vertooning meê te maken. — Wel Buurman, zei ik: beteekeneni dan die pligten van God en zijnen Naasten te beminnen, in de daad niets? — Is men in bet Euangelij te vergeefsch geboden, God lief te hebben beven alles, 3 «E

Sluiten