Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

< \7 >

wat hij er van dacht. Ik denk, hernam de Ridder, dat uwe Majefteit dien oorlog gerust kunt beginnen, indien gij Hechts van drie zaaken wel voorzien zijt Welke? vraagde de Vorstin. In de eerfte plaats, zeide de Ridder*, geld! dat verftaar zich, zeide elizabeth, maar wat is het tweede? Geld! zeide bacon: en het'derde? Geld! antwoordde hij. En wat wilde hij aan de Vorstin 'beduiden ander? dan de vraag.' Is men niet gebrüid, als men geen geld heeft ?

Toen onze Voorvaders tegen de Spanjaarden oorloogden , om hunne vrijheid weder te krijgen: waar waren zij meest mede gebruid? Was het niet met geld-ge'irek ? Toen Haarlem aan de Spanjaarden was overgegaan, boden eenige Spanjaarden aan willem den I. te Delft aan, hem dia Stad weder in handen te leveren voor de Som van 40000 gulden. Maar willem zag geen kans om ze bij één te brengen. Waar is men meest mede geiruid? Wat was het gelukkig, dat onze eenvouwige Voorvaders zich zoo wisten te fchikken naar den tijd , dat men verhaalt, dat de afgevaardigden ter Staatsvergadering te voet naar 's Hage gingen, hunne holsblokken voor de vergaderplaats met fcboenen venvisfelden, en na eerst hun hart wat gefterkt te hebben met kaas en brood, binnen traden, en hunne raadplegingen begonnen. Hebben zij hier door niet te weeg gebracht, dat, terwijl zij van tijd tot tijd rijker werden, de Spaanfche Koning zoodanig verarmde, dat hij geene remijen meer kon overmaaken na de Nederlanden, waar door muiterij onderzijne Soldaaten ontftondt, het geen onze Voorvaderen goed fpel gaf. Zoo dat, is het niet waar, dat men met geld-gebrek vreeslijk gebruid is?

Wanneer er geld - gebrek is in een" Staat, wat is men dan gebruid? Toen er te veel geld was in salomoss tijd, waren delasten en fchattmgen zelfs te zwaar voor de lsraè'liten , maar hoe veel verfchilde het nog ten tijde van REHABiiaM? Hoe was zijn antwoord ?-Mijn klein, fte vinger zal dikker zijn dan mijn vaders lendenen. Indien mijn vader een zwaar juk op u gelegd heeft, zoo zal ik boven uw juk nog daartoe doen: mijn vader heeft u met geesfelen gekastijd , ik zal' u met Scorpiöenen kasi tijden. Maar kan men het niet al te erg maaken ?' Volgde

Sluiten