Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

het kind, en fprak het moed in, zoo dat wij voortgingen , en nu zagen wij onverwachts de Kerk voor ons, van welke het dak reeds was ingeftort, zoo dat de vlammen ligterlaage brandden. De tooren echter ftondt ongefchonden , en geheel , ook Honden de muuren van de Kerk, en het fondement was onbefchadigd. Ik zag eene verbaazende menigte volks , de meeften van welken op eene buitenfpoorige wijze verfierd waren, met ftrikken en linten, enkelen echter liepen er door de menigte , zonder eenige verfiering ; deze menigte was zoo verwerd, als weleer de vergadering te Efe* Jen, toen demetrius de zilverfmit , door zijn eigenbelang genoopt, de goede gemeente zich heesch hadt doen fchreeuwen: groot is de diana der Efezeren! Een der verfierden, die in het voorbijgaan, mij» door het ligten van zijnen hoed, op eene onachtzame wijze, groette, was druk in gefprek, en verhaalde aan degenen, die om hem-ftonden of zaten, dat men die lieden, zonder verfierfels , de fchuld gegeven hadt, van den brand gefticht te hebben, maar dat uit papieren, die men van de kerkmuuren gefcheurd hadt , het tegendeel was gebleken. Meest verwonderde ik mij, dat ik niemand onder den hoop werkzaam zag, om den brand te blusfchen, uitgezonderd een man, die pompte, dat hij zweette. — Ik was zeer aangedaan, en zeide bij mij zelve: Dit is nu al de tweede Kerk, die afbrandt!

Deze droom , Lezer! is geen verfiering , maar een waare droom. Wat zal nu de tijd haaren? Ik ontwaakte, en ziet! het was een droom!

Mag ik nu hier op laten volgen dezen Brief, dieu ik , reeds voor eenige weeken ontvangen, maar nog niet heb kunnen plaatzen , in welken mij gevraagd wordt: Wie heeft gelijk? Maar ik vraag op mijne beurt: Wat zal de tijd baaren?

heer vraag-al!

Ik heb onlangs een verfchil gehad met Meester jan, de Chirurgijn van ons Dorp, en met onderling overleg zijn wij overeengekomen, aan UEd. of de gene, die er maar

lust

Sluiten