Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

lust toe mag hebben, in dezen de befiisfing over te laten van de Vraag, wie heeft gelijk? Ons verfchil is zijn oorfprong verfchuldigd, aan het lezen van zeker Werkjen, getiteld Legaatvan gillis blasius stern (niet vertaalden gedrukt 1784. Het komt ons voor, dat het in een zonderlingen fmaak is gefchreven , en of het ware gefchiedenisfen behelst, dan wel voorzeggingen of zinfpelingen, of zoo iet, laten wij over voor de Geleerden, hoewel wij voor het laatfte gevoelen zijn. Maar nu komen wij tot den ftaat des gefchils. Op pag. 173- vonden wij een ftukjen, de Zieke Dame, en deze geeft aan Doftor stern een omftandig verhaal van alle hare omftandigheden, op dat de Doctor daar door te beter over den aart van hare kwaal zou kunnen oordeelen; dat verhaal is wat te lang voor dezen brief, maar ik geloof, dat het al verfcheide wetenswaardige zsken betref, en ik durf UEd. wel raden hetzelve eens te lezen; maar het andwoord en de raad van den Doctor, is korter, en luid als volgt: op pag. 183-

„ DOORLUCHTrGE EN OPENHARTIGE VROUW !

„ Ik heb met behoorlijke aandagt U tot dus verre „ aangehoord, en ben diep, zeer diep, in uw voorge„ ftelde Cafus morbi doorgedrongen , wenfchelijk ware ,, het, dat alle Lijders en Lijderesfen uw voorbeeld volg„ den, en met die zelfde openhartigheid den aanvang en ,, voortgang van hunne ziekten aan ons openbaarden — „ waarlijk gij hebt u al in zeer zonderlinge omftandighe,, den bevonden, en het verwondert mij , dat gij niet ,, over lang zijt overleden, of ten minften getrouwd, en ,, fchoon ik geen rede vind, om mijn aan U reeds gege,, ven recept (ziebl. 170. en verv.) te veranderen, zoo ,, kan ik echter niet afzijn, daarbij eenige ingrediënten te „ voegen, — de nedrigheid, die u natuurlijk eigen is, ,, heeft u doen verzwijgen, dat alle de Inwoonderen van

uwe onderhoorige Heerlijkheden, die gij altijd vriend,, lijk bejegend hebt , hoewel fommige van hun uwe ,, Voogden, en andere uwen Vrijer niet wel zetten mo„ gen, u zoo lief hebben als den appel hunner oogen, „ dat zij goed en bloed voor u veil hebben, — geen „ wonder 1 gij hebt hun altijd als uwe kinderen behan„ deld. — Om, ware het mogelijk', de oorzaak van uw Mm 3 „ ziek-

Sluiten