Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 3i )

kunnen dat de ganfcbe tak van oude kleerkoopers, wevers, varkensdrijvers, en ik weet niet wat al meer bij lieden , welke wat kies vallen op hunne adelijke geboorte, van hunnen ftamboom afgefnoeid werd het geen nu wel zoo veel kwaad niet zou kunnen , dan dat men zulks eenige eeuwen vroeger gedaan had En gij g e rritten, gij ftaat ook zoo ftijf op uwftuk, en zijt zoo hovaardig, dat gij onder uwe ftamvaders tellen kunt vraag-allen, dat jan vraag-al de broeder is geweest van uwen over - oud - grootevaders - oudoom — Dat gij naderhand den naam, den fimpelen naam van vraager, door wat toeval, weet gij niet, hebt aan. genoomen , en dat gij dus behoort onder de regre vraag - allen, een beroemd en oud gedacht, en meent naauw verwandfchapt te zijn aan den nog in leeven zijnde vraag-al, en wat al meer. Op dit alles zijt gij trotsch en hovaardig. — Meent gij nu , dat dit alles koorn zonder kaf zal wezen, of dat er onder uwe ganrfche kooi geen enkel fchurfd fchaapjen zal onder loopen? Ja wel is't koud! Onze ftamvader iDiM had nog maar zoo een klein huisgezin, en daar liep al een moordenaar onder, en wel van 't ergfte flag, een broeder-moorder— toen zag men nog zoo zeer niet op den adel, maar wel op de braafheid, en nu zal men mogelijk minder op het Iaatile dan het eer. ite zien; en ,, Zie Heer vraag-al' zoo reutelt mijn vriend dan al voort. Gij kunt ligt merken, dat hij een aardige gast moet wezen, en dat er nu en dan onder ons wel eens een woordjen valt. — Dan ik moet met dit al ook bekennen, dat ik nu en dan wel eens in mijn gemoed zeg, waarlijk hij heeft zulk een groot ongelijk niet: maar dat moet ik zoo openlijk aan hem niet bekennen; want dan zou 'tniet goed uitkomen. Waarlijk wanneer ik zoo alles eens ga overweegen, het geen ik vooral des nachts wel eens doe, als ik dan mijn daap niet fpoedig vatten kan, dat inzonderheid gebeurt, als ik met mijn vriend eenig verfchil gehad heb, ik zeg: als ik dan zoo alles bij mij zeiven ligge te bedenken, eti te overweegen, wat ik zoo al zëdert weinige jaaren heb zien gebeuren. Heb ik dan niet lieden, met weldaaden zien o veriaaden, eere zien

be-

Sluiten