Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 31 )

p o m E p j u s , die hem gevangen hadt,, aan , om hem brieyen te willen toonen van de aanzien lijklle mannen in Rome, die seit o r. 1 v s genodigd hadden , om in Italië te komen , en het vaderland te verlosiën. Maar pompejüs, zonder, zich te verwaardigen , om den verraderlijken fchelm te zien, belastte hem, alle die papieren hem verzegeld toe te zenden , en ze ontvangen hebbende, liet hij ze ongeopend verbranden, en vervolgends den verrader het leven benemen, opdat 'hij niemand zou kunnen noemen , en tot nieuwe onlusten aanleiding geven. yDe overige verraader» kreegen ook fpoedig hun loon , zoodat binnen weinig tijd* niemand van hun overig was, dan aufidus, die, na verloop van veele jaaren, in een gering dorpjen van Spanje, inde uiteriic armoede, overleedt. Is'dit niet het loon der verraaders,. daar wel het vzi raad bemind, maar de Verraader zelve gehaat wordt ? —

Maar is het woord verraad niet wat hard in veele gevallen? Moet men daar niet liever jlaatslist, Jlaatsintriguc voor zetten? en wanneer het woord verandert, verandert dan ook de zaak, ten minsten het voorkomender zaak, niet in onze ooge'n? Ik wil uit tr ènc'k's 'Levensgelchiédenis een voorbeeld geven , het welk ik voor de verantwoording van dien zeldzamen- man ' overlaat, ten minsten ik weet niets naders, en voldoet het niet, als ik mijn'auteur noem? Men weet, hoe Keizer josefus een plan o-evormd hadt,.om Beyeren aan zich te trekken, hoe dit aanleiding gaf tot den Beyerfchen oorlóg lustenen hem en den grootén r e. e d e r 1 k yan Bruis/eu, en tot het Vorlienverbond in Duitschland, ter handhaving van Duitschlands vrijheden en voorrechten. Maar trbnc'k weet ons te vertellen ,' dat het'Hof van Berlin zelve josefhs dezen itrtk gelpannen hadt, om hem te kunnen doen voorkomen als Ufurpateur der Duitfche Vrijheid.

'De Paltzifche Gezant in Weenen werdt, zegt trenck daar toe gebruikt, om den Keizer het plan fmaakiijk to maaken van de in bezitneming der Beyerfche Landen, en door zijn toedoen werdt de Conventie tusichen den Keizer en den Keurvorst van Beyeren getekend , overëenkpmstig de geheime inzichten van het Berlijner Hof, op zoodanig wijze, dat j os e f u s .daar bij .als een rechte Indringer eu Vijand van Duitschland voorkwam, om eigenlijk aan den flimmen fr ede rik gelegenheid te geven, nem onder deze gedaante af te .fcnilderen, aan te tasten, en het Duitfcne Vorstenverbond tot Hand té* brengen.

Nu nog gen voorbeeld, hoe valsch iemand, die geheei •*.-,«•• . ■ ■ ón.

Sluiten