is toegevoegd aan uw favorieten.

De vraag-al

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( IOÖ )

te worden, ten einde zijnen broeder in geluk te evenaaren , en ook de gunst der Godheid te verkrijgen! Maar, wat doet hij? de nijd verteert zijn vleech, morrend misnoegen doet zijn aangezicht vervallen, hij vermagert zichtbaar , en eindelijk hij haat tegen zijnen broeder op, en flaat hem dood : Hoe fluit dat ?

De broeders^ van josef waren zhlke Vroome mannen, gelijk zij zeiven voorgaven , en ondertusfehen , zij waren voornemens hunnen broeder dood te Maan, wierpen hem in een water-put, verkochten hem voor Haal, maakten hunnen vader leugens wijs. Hoe fluit dat! t s a u l, de eerfte Koning der Isrcëliten , was zulk een ij veraar voor den Godsdienst, dat hij de Gibeöniten, omdat zij heidenen van oorfprong waren , vervolgde, in i'ciiijn \an voor den Godsdienst te ijveren, fchoon in de daad om hunne Heden , goederen , en bezittingen , aan zijne gunstelingen en familie te kunnen fchenken, hij vervolgde, ten fcherpften , alle waarzeggers, tooveraars, en zulk tuig, of die er zich voor uitgaven, en die zeilde saul, liet de priesters te Nob vermoorden, vervolgde david, die zoo veel bij hem en het Vaderland verdiend hadt, werdt een tijran, en zocht eindiijk hulp en raad bij eene toverheks. Hoe fluit dat?

De Israëliten zuchtten onder het zwaare flaaven-juk in Egijpte, zij verhieven hun geroep ten hemel, vrijheid was al hun wensch! en toen moses zich voordeedt, als hun verlosfer, morden zij tegen hem, als zij in de woefijn omtrekkende, hier of daar gebrek aan hadden, hunkerden zij naar de vlecschpotten van Egijfte, beklaagden zich., «Jat zij dat land verlaaten hadden, en wij verwonderen ons over hun inuitzuchtig gedrag, en vragen : Hoe fluit dat?

De Joaden verlangden ten tijde van jesus naar den messiüs, en toen hij onder hun te voorfchijn tradt, hholceii zij hem vooreen Samaritaan, voor eenen, die

den