Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van den Kapitein j. Cook. gg{

fcbingen, hoender.vleesch en voedzaame vruchten kreeg.-n

Aan de omftandigheden derhalve, dat 'er nog een eenige hond in het geheele fchip in 't leven was, dat dezelve ten dienfte van den Kapitein overgegeeven werd, en dat hij in de voorbe reize geleerd hadt, dat hondenvleesch eene goede voedzaame en we'lfmaakende fpijs is,, had dus hec fcheepsvolk, onder den zegen des Allerhoogften, voor dit» maal het leven van zijnen' waarlijk voortreflijken en achtingwaardigcn Kapitein te danken.

Na dat hij in de groote Zuidzee voor de tweede maal den keerkring naderde, zag hii het zoogenaamde Paascb-eiland, door den Hollandichen Scheepsbevelhebber Roggewijn ontdekt, welk ook de Spanjaarden in het jaar 1770 met hec lchin San Lorenzo en het fregat Rofalia onder bevel van den'Kapitein Don Felipe Gonzalos bezocht hadden — Hij vond 'er weinig of geene ververfchingen en 'maar flecht water, en fpoedde derhalve naar betere gewesten, naamlijk. naar de Eilanden, door den Spaanfchen Bevelhebber Men dan a ontdekt, die dezelve las ttlarqwfas de Mendoza genoemd had. Hij vond ze, en zag irW een eiland meer. — Na een verblijf van weinig dagen, eins hij voor de tweede maal naar Otahitti, en zag onderweegs een paar kleine vlakke eilanden, die nog van weinigen waren gezien geweest. — Op het eiland O-heyedea hoorde hij, dat 'er twee fchepen aan het eiland Huabeine aangekomen waren. In 't eerst geloofde hij,, dat het eene fabel, door eenen der inwooneren verdicht, was; maar aan de Kaap de Goede Hoop vernam hij naderhand, dat het Spaanfche Schepen geweest waren .(#)• • Op de reize naar de Vriendfchaplijke eilanden zag hij een paar kleine, onbeduidende eilanden. Aan het eiland '.Rotterdam oïNamoka bleef hij eenigen tijd, en kort daar 'nazag hij de eilanden, welke de Heer de Bougainville gezien, en Qu is o f voorheen reeds ontdekt had.— Hij vond zuidwestelijk van dezelve nog andere, aan welke, te famen genomen, hij den naam van de nieuwe He■ brides gaf. Hier op werd hec groote e? and Nieuw-Kae. donie, een eiland twee honderd veertig Britfche zeemijlen van twintig in een' graad lang, door hem ontdekt, en, op 'den weg van daar naar Nieuw - Zeeland, een klein woest

(£) Zie hier vooren in de Mengel/lukken van dit vijfde Deel && Nieuwe Nederl. Bibl. bladz. 213—216.

R3

Sluiten