is toegevoegd aan uw favorieten.

De vraag-al

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

< *o5 }>♦

«ebonwen ,ttempel< en paleizen, en verders vrolijk te leven, waarom. hij, een ferail hadt van zeven honderd wijden en drie honderd bijwijven, duizend fluks fa. men, dat was toch ook varietas deledat, zegt menitf getrouwd man en getrouwde vrouw , die zich met een moet vergenoegen, en daarom eikanderen niet zelden moede worden, om het eenzelvige, als lZ% ^Ur,H"eeI1 P\>***eY*J.bit «iet moede «Wdt^toen hy alles hadt beproefd, riep hij uit • IJdelheid der ijdeïnedenJ het is alles ij delheid, enkwellmg des geestes ! dat was 't ook, of ik heb het mis, alle deze dirgen worden zoo moede, dat men het met kan mifpreken. Zoo a!s er ten minden , in onze vertahrg Haat. Ik geloof, dat het wel een weinig andera kan overgezet worden, maar, het tegenwoo-Hige dient m,j ,_«, e„ daarom zal ik er mijn gebruik ,an maken. Oi is dit zoo geheel vreemd? Of heb ik dan niet mè-nigen polemicus, die een verfchil over een Tueologisch, ot ook wej een Filofofisch, of Politiek, onderwerp voerde, van dat kunstjen gebruik zien maken? bat men alleen aanraalde, dat in de kraam te pas kwam, en het overige voorbijging, ofwel door Uitlegging, andere lezing, of vertaling, zoo lang wist te iatzöenere», tot dat er uitkwam, dat men begeer, de Voldoet de letter van de wet of var, liet Iractaat riet, dan zoekt men naar den geest en het oogmerk, l-rijdt dit laatite met on.e belangen of genegen, e-d , aan boudt men zich fopt aan de letter, en wil er geen haairbreedte afwijkem Enfin, wordt men wel moede van iet te bedenken, tot dat men kan uitroepen: tv^u. Het is gevonden'

Zoo verhaalt men . dat zeker Advokaat in een pleidooi eene wet aanhaalde, oie in het geheele Corpus juris niet ftondt, qm loch maar gelijk te hebben, en als zijne partij hem dit onner het oog bracht, was zijne verdediging, flaat de wet tr met in, zij behoort er m te liaan. _ En Nan zekere vrouw lezen wij, dat, als haar man, om haar te overtuigen, dat zij aan hem moest onderdanig wezen, zich op r A uius benrp, zij ontkende , dat deze zulks ooit gezeo-d hadt, en als de man vervolgends den Bijbel opaeifagen hebbende, haar den Tekst wees, zVjde zij: Ik zie, dat hij het gezegd heeft, maar ik wenschte, dat hij het nu t gezegd hadt. Zoo dat ik maar zeggen wil, de mtnicüen maken alles tot een watfehen mus.

van