Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

♦C 14* >

© Caput Lepidum! Een fchat van geleerdheid zrï 'er in zo een bol, die met veel fcliranderheid onwederlprekelijk kan demonfireren , dat te fterven aan kond vuur in 't been, en aan eene beroerte te fterven, is aan hetzelve ongemak naar de andere wereld te reizen. — Wat maakt men al om geld, zei de Boer, en hij zag een Aap op 't venfter zitten ! Mijn buurman had een jongen, die, zoo ais men wel eens zegt, het aanhouden niet waart was, een gedrogt, leelijk, miferabel Jee I ijk, met één woord, rondom leehjfc. Verzuipt hem nog zoo haastig niet, zei men tegen hem, wie weet, hij kan nog wel, Juris Utriusque Drommedarius, of Medicinae Doctor worden. _ Juist, zei ons Pagatterke, zoo dat in 't kort of in 't lang, wanneer men een Diploma heeft, is men een verilandig Man, al zei ek van u , gij zijt een Gekje!! 1

O Caput Lepidum! Wat gaat de kunst in onze dagen tog ver ? Wie thans het knaplte is om het geld uit den zak te futfelen, 't zij met praaten, met goochelfpel, of met harangeren, 't is hetzelfde, hij is een kerel, een die van zesfen word gerekend behagen te zijn. _ Hoe flegter tijden, hoe brillianter levenswijze. Is het oorlog dan geen ftraf,. en dient niet iedere ftraf om den mensch te vernederen, om hem te beteren, en aan zijne beltemming te doen beantwoorden? — Wat klaagt men dan, 'er is geen zedebederfelijker ding, dan het oorlog ? Alles verwilderd, ontaart, wordt woest, wreed, ontmenscht, met éön woord, het oorlog bederft alle goede zeden. — Doet het nog niet meer? Ja het eet menfchenvleesch, en drinkt menfchenbloed!! Het verwoest Steden en Lan. den!! Het maakt millioenen van menfchen ongelukkig , allerrampzaligst. Het leegt de gevuldfte fchatkisten en brengt de oorlogvoerenden in de uiterfte verlegen-

Sluiten