Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

♦C 360 5*

(éfttp van Koningen , doch dit is allengs afgefchaft ¥ ziiis de Kn'ingen op eenen zoo lagen prijs zijn geko-' n ;n - £0 1 'at ik maar zeegen wij, dat er buiten het onze, al lang veele en wonderbaarlijke Genootfchappjrf hebben plaats gehad; als ook nog onder an leren het Genootlchap tan Slechthoofd™, dat zeer tairijk is geweest , en vee) opgang in de wereld gemaakr heeft. Zoo* ook het Genootfchap vaH Waanwijzen, van Pedanten , van Draaikoppen en Slin-rergatten, alie talrijk, en van zeer waai^ige Leden voor/.ien.

W-i nodigen tot ons G.jzelfchap uit allen, die goed fchreeuwen kunnen, die van eene iieldere holle keel. en ruime long voorzien zijn , inzonderhei .1 bromhelen , fcherpfchreeuwers, piepers en grofftemnn-n , en allen , die maar een vervaarlijk en ijsfelijk geluid uit de keel kunnert voonbreiig-em — Begeert gij ook Lid van ons Genootf hap te worden, oefen u maar dagelfks in de Schreeuwkonst, gii zult het er door, den vijd ver in brengen. Ik ben inmiddels uw Neefje

GRELINGlUS SCHERP SCHREEUWER.

Hebt gij ooit (ïngulierer ide'e gezien , of gehoird , dan dat om een Genootfchap te gaan oprigten van Schreeuwers. Ik moet u dezen bijzonderen Brief van mijn Neefje echter mededeelen, mogelijk kan hij ook dienen, ora nog een open plaatsjen te vullen. Ik ben

GERRIT de VRAGER»

Z

19 Aug. 1796".

Te L E T D E N, bij

Jj. HERDINGH,

Te AMSTERDAM, bij

J. W É E G E,

En alom bij de meeste Boekverkoopers, daar dezelve Weeklijks i dén en één halve Stuiver wordt uitgegeevenr

Sluiten