is toegevoegd aan uw favorieten.

Magazyn van stukken tot de militaire jurisdictie betrekkelyk.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

tot de MILIT. JURISD. &c 85

Maar ziet, Ed. Mog. Heeren, in defe onfe pogingeu ter voldoeninge van onfen eedt en pligt aangewent, en te gelyk ter bevorderinge van 't heil der Ingefenen , worden wy wederom belemmert doof den Militairen Regter, eïfchende van ons overgave van eene der geconfineerde perfoonen, feggende defelve in Militairen dienft te zyn.

Dat wy nu aan dit gerequireerde vcrfoclc niet konden voldoen, zal niemant, die overweegt waar toe wy by eede verbonden zyn , en dat U Ed. Mog. haare nadere deliberatien over defe zo gëwigtige ftoffe nogh niet ten einde hebben gebraght , lightelyk kunnen tegenfpreken.

Souden wy geheel ftille fitten en geen nader aanfoek doen in een zaak van dat uiterfte belangh , terwyl het vergoten bloedt ongewroken bleef , ook dat was van trou -ve lieg liters, niet te vergen.

Wy hebben derhalven , na een ryp overJegh, goedt gevonden in een gehoudens conferentie met de Heeren Gedeputeerde Staten defer Provintie te verfoeken unfehryvinge van een extraordinaris Landsdagh , ten einde ons alzo occafie mogte gegeven worden , om defe zaak op nieuw voor te dragen en nader aan te dringen.

En vermits Hooggedaghte Heeren Gedeputeerde Staeten aan dat verfoek gerede! yk hebben voldaan, zo vleien wy ons met die hope , dat ook UEd. Mog. aan ons de Juftitie wel fullen willen doen van te geloven, dat de liefde voor de gereghtigheit, gepaart met degenegentF 3 heit