Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

£32 VERZAMELING van STUKKEN,

Mog. bet motif, waar door fy tot de voorfz. overgifte fig bewoogen gevonden hebben, by defelve declareren alleen daar in beftaan te hebben, dat de yoornoemde Willem Olthuis aan een puur Militair delicl;, de defertie, bevonden is, fig te hebben fchuldig gemaakt, en dat Uwe Ed. Mog. fig verpligt gereekent hadden felve te onderfoeken, ofhyook andere delicten, die men onder de gemeene telt, en begaan worden teegens de famenleeving en Civile Sociëteit, hadden gecommitteert; dan dat Uwe Ed. Mog. defelve onbeweefen of van geringer natuur dan de defertie bevonden hebbende, goed gevonden hadden aan 't verfoek van den Commanderende Officier van Arnhem, in onfen naam gedaan , alleen in foo verre te voldoen , als het felve betrekkelyk was tot de defertie, en ook in foo verre alleen, Extract: uit desfelfs confesfie aan hem over te geeven, met duidelyke verklaringe, dat Uwe Ed. Mog. voor foo veel de vordere informatien betrof, betrekking op andere als pure Militaire deliUen hebbende , in fyn verfoek difficulteerden , en waar meede Uwe Ed. Mog. niet te min vermeenden aan ons betoond verlangen voldaan, en ons een blyk gegeeven te hebben van derfelver welgemeende hoogagting voor endefference aan Onfe fentimenten.

Wy fouden daar uit moeten opmaken Edele Mog. Heeren, dat de fentimenten, die wy over het fubjeól; der Militaire Jurisdictie onveranderlyk aankleeven, aan Uwe Ed. Mog. onbekent moeten zyn, immers dat Uwe Ed. Mog. wanneer fy vermeend hebben, dat wy met de overgifte van den voorn. Militairen

Per-

Sluiten