is toegevoegd aan uw favorieten.

Magazyn van stukken tot de militaire jurisdictie betrekkelyk.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

tot be MILTT. JÜRISD. «Sec 101

s, „ de Refolutie van de gezament» „ lyke Provinciën van </éb 25" » „ Maart deszelven jaars, waarby de „ „ Judicature der Krygsraaden in crimi„ » neele zaaken gereguleerd is, de ge„ „ zamentlyke Provinciën moeten geoor„ „ deeld hebben, dat de judicature over „ „ delicten, door Militairen onderling „ „ begaan wordende, behoorde te bly„ „ ven aan de Krygsraaden, zonder on„ „ derfcheid, of die delióten de Krygsn „ zaaken raaken of niet; en dat de „ „ Provincie van Overysfel zich daar „ „ omtrent moet geconformeerd heb„ „ ben met het fentiment van de ande„ „ re; dewyl geene de minfte contra„ „ dictie of aantekening gevonden word „ „ in hetRegifter, tegen zoo klaare en „ „ folemneeie Refolutie , als die van „ „ den 25 Maart 1651.

„ „ By te brengen, gelyk U Ed. in „ n haare Misfïve doen , de Refolutien „ „ van de Heeren Staaten van Holland „ „ en Weftvriesland, van den 30 Sep„ „ tember 1654 en iö Mey 166$, wac „ „ is dat anders , als te luxeeren van „ „ de Refolutie van de Groote Verga„ „ dering, en dezelve te doen afhangen „ „ van de explicatie, (zoo men anders „ „ Refolutien, zoo weinig overeenftemmende met den klaaren letter van „ „ die van den 25 Maart 1651, kan » „ noemen eene explicatie derzei ve) „ „ van ieder van de zeven Provinciën G 3 » » in