is toegevoegd aan uw favorieten.

Magazyn van stukken tot de militaire jurisdictie betrekkelyk.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

162 VERZAMELING van STUKKEN

» „ in bet byzonder? Want wy vertrou„ „ wen nier., dat U Ed. zouden acquies„ „ ceeren aan de explicatie van eene „ „ Provincie in het byzonder, het zy „ „ Holland, of eene andere, wanneer „ „ zy voor zich hadden den klaaren let» „ ter van eene Refolutie van de geza» „ mentlyke Bondgenooten, en de Pro„ „ vinciaale explicatie daartegen aan„ „ liep, dat wy ons dien aangaande wel „ „ durven beroepen op U Ed. eigen „ „ Verklaring. "

De argumenten, welke de Raad van Staate in die Misfive tegen de Hollandfche Refolutien gebruikt, en welke argumenten de Raadpenfionaris van Slingeland adopteerd, zyn vier in getal :

1. D:t niets klaarder is, dan dat de gezatnenlyke Provinciën moeten geoordeeld hebben , dat de Judicature over delicten , door Militairen onderling begaan wordende, behoorden te blyven aan de Krygsraaden, zonder onderfcheid, of die delicten de Krygszaaken raaken of niet.

En zulks , omdat de Refolutie van 55 Maart 1651, waar by zulks is vaftgefteld, eene Refolutie is van de gzzamenlyke Provinciën.

En vermits de naauwere bepaaling der Militaire Jurisdictie, offchoon dezelve door de Provincie van Overysfel was geproponeerd , nogtans gelaaten is buiten die Refolutie.

s. Dat