Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ïot j>i MIUT, JURISD. <Jcc. 233

meen welw-efen, waar meede 's Lands Vader en Verlojjer, Willem de Derde, hoogloffelyker memorie, alle dubieteiten ten deefen heeft weggenoomen, en de zaaken in die ordre gebragt, dat geduurende het Leven van dien geliefden Vorll, onzes wetens, geene de minfte discrepance over dit poincl, fpeciaal ook niet zoo veel aangaat het ftraffen van gemeene misdaaden der Mi'ïcairen by prseventie door den Civilen Rechter is voorgevallen: wy hebben het oog op de bekende Miffive van Zyn Hoogheyd den 2 Jury ter Vergadering van U Ed. Mog. ingekomen, ten zeiven dage geaggreè'ert, en ons mitsgaders aan de refpeclive Gerechten van Stad, Steeden, en Heerlykheeden toegezonden, ten eynde zig daar na omtrent der beleiding der rechtsplegingen te kunnen reguleeren. DeiTelfs inhoud is UEd. Mog. ten overvloede bekend, en buyten dien by onfe Miffive aan Zyn Hoogheyd op nieuw gedetailleert; dat nu deefe Wet federt, zoo door Civile als Militaire Rechteren geduurende het Leeven van den roemruchtigen en van ons Vaderland 2100 veel verdient hebhenden Vorft exactelyk is geobferveert, en als een rigtfnoer aangemerkt, waar na men zig in het adminiltreeren der Civile en Crimineele Juftitie exacrelyk moeite Reguleeren , blykt genoegfaam uit het geen wy de eer hadden zoo even aan te merken, dat namendlyk geduurende dien tyd geen Conflict van Jurisdictie onfes wetens is voorgevallen ; in teegendeel vinden wy, dat noch de Hooge Krygsraad in 's Hage relïdeerende, noch de Raaden van U Ed. Mogende Hof" Provinciaal van dien tyd een ogen-

p $ m

Sluiten