is toegevoegd aan je favorieten.

Magazyn van stukken tot de militaire jurisdictie betrekkelyk.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

tot dk MILIT. JURISD. &c. g2p.

waarfchynlyk ook bedagt foude moeren weefen op middelen van fubfidie voor defelve Caffe , vermits het dan genoegfaam te voorfien is , dat de bedeeling op den duur ondoéhelyk zal wprd'èü , ten rninften ïn geenen deelen toerykende zal zyn, om daar uit de benodigde ad liften de te vinden , voor foo veele arme fngezeetenen die nu van hun fober beftaan nog aan Militairen het geordonneerde moetende bezorgen , den lalt voor de Armen-eaffe daar daor des te grooter en drukkender moetende maaken; de Supplianten vervolgens te raaden zyn geworden , het gunt voorfz. is refpeótueufclyk aan U Ed. Groot Mog. onder het oog te brengen ; te meer na dac aan hun Supplianten in Collegio vergadert zynde, door een' groot gedeelte der Burgers en fngezeetenen van Maasland is gepraefenteert geworden het Requeft , het welk de Supplianten de vryheid neemen, van Copyèlyk ten deefen te voegen; hebbende de Supplianten in gemoede geoordeelt zig daar van des te minder te mogen onttrekken , wanneer zy geconfidereert hebben, deels de impommie va'n de fchaadens die door de voorfz. refpecrive Cantonnementen bereids aan hunne Burgers en Ingezeetenen geoccafionneert zyn, en deels de hardigheid, die fy vermeenen in eene verdere voortduuring van zulke Cantonnementen voor hunne Burgers en Ingezeetenen te refideeren; terwyl defelve voor Maasland niet kunnen zyn van'eenige de minfte utiliteit, vermits de' Soldaaten waar