Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

153 VERZAMELING van STUKKEN

gens Hun E. Groot Mog. direételyk, en ionder tusfchenkomst van eenige delegatie, tegen de delinquanten in deefen in 'tgenerael, en in 't byfonder tegens den gevangenen de Witte te procederen , en den laatstgemelden uit handen van den Hoogen Krygsraad op den voet van bovengemelde propofitie over te nemen, by aldien dezelve niet reeds uit kragte en ingevolge de aanfehryvinge van de Heeren Staaten van Zeeland aan Prsfident en Raaden gedaan, in handen van den Hove gefield zouden mogen zyn , ten welken einde aan Zyne Hoogheid zoude worden verzocht den meergemelden gevangenen van den Hove te doen overgeeven.

Dat wyders Copie van deeze Refolutie gefonden fal worden aan de Heeren Staten van Zeeland, met byvoeging, dat haer Edele GrootMogende wel ontvangen hebbende de Misfive van Welgemelde Heeren Staeten van den 2 dezer, dacr uit hebben vernomen, dat Hun Ed. Mog. hebben goedgevonden in deeze zaake Refolutie te neemen, fonder eenige voorafgaande communicatie dezen aangaande met Haar Ed. Groot Mogende plaats gegeven te hebben;dat daar door vervolgens hetmiddel afgefneden zynde, om in deeze arrangementen te maaken ten einde metgemeene bewilliging , ingevolge de byfondere betrekkingen, die men in beide Provintien in deeze zaak oordeelt te hebben, dezelve op eenparigen voet ter cognitie en judicature van den Hove van Holland en Zeeland te brengen; H. Ed. Groot Mog. zig dan hebben genood-^

Sluiten