Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

<7 >

Mentz den lóften December. De MflgffltUt tc Frankfort heeft kortelings eea ' lazer-Corps van dertig Man ndeT- en cea Ópper-Officier, opgericht

om de menigvuldige Wanördens eb IXevcryen te weeren , die, vooral op den tyd

dCrz?nf^ ♦* *» ^eft de Hooge School

te Hevdelberg Sf.oco Guldens Rcfchonken, om de Leerairen des te beter t: kunnen onderhouden.' Hoogitdcxelve brict) bok de Tabaks-Fabriek van den Koopman Brentane, te Manheim, met veele Privilegiën begiftigd, zullende zy voortaan de Firma van Keurvorstelyke Fabriek voeren. . . . .,

LertM den 27llen December. De Kapitein Asgill,. die zo lang in Amenka nrvder'het Vonnis des Doods gezeten heeft., en niet anders gedacht had of hy zoud- uit" weerwraak over de Moord, door de Engelfchen aan een Amenkaansch KaVtein gepleegd, opgehangen zyn geworden, gelukkig door den Generaal Washington, op order van het Congres, ontllagen zynde, is alhier aangekomen en door de iynen met groote blydfchap ontvangen. Na het geen hy heelt uitgeiVaan ziet hv'er zeer wel uit; doch zyne Beenen zyn gezwollen door de Klui«ters ' Ifi welken hy gezeten heeft. Geduureude zyne lange Gevangenis, had hy dc finert om al dien tyd uit een van der wl ver Vensters een Galg van So voeten hoog te zien op welken gelchreven itond: Voor de executie van den Kapiiei* Asgill.

Gisteren ontving de Admiraliteit Brieven van den Kapitein Ingkfleld, Commandeur van 's Könings Schip the Centaur van 74 Stukken . beherende het drótf„v nieuws van het zinken van dat .Sch-p, omtrent de Azonfche Eilanden. Kórt ™or dat het Schip zonk, was een gedeelte der ^Equipagie in de overgeblevene drie Booten gegaan, ïyfRfe de overigen in den Storm vcrlooren geraakt. Va* Srt7e drie *S men , zyn twee gezonken, om dat zy overlaaden wa:en, eu al Z\ Vo'k verongelukt. De derde, daar flechts twa lf Man in waren, behalven den Kapitein en een Jongen, is nog gelukkig ontkomen naar Fayal, een der /Worifche Elanden, daar zy na verloop van zestien dagen, dat zy in de Boot ;. ;e;KErn, aangekomen zyn. Zy konden flechts voor drie dagen vVate-r ^'iéreerfleff; doch 1 welk zy zo uitrekten, dat zy 'er zich negen da^cn mede h^Hoeiu Waarna ^y genoodzaakt waren, hun eigen Water te drinken; wam ^ Veewatec dronken vielen teritond in de dWetykfte bcnaauwdheden. The Centaur was in den ysïfkïfi Storm lusteloos geworden en werd door Jai jiüe Paris op Sleeptouw genomen; maar m een hevige VV indvlaag geraakte net da«vaa los, en verloor des nachts fret Schip uit het gezjgt. Na die toeiJing oreet Te Centaur ruim drie weeken ,? de &D*St van den Wmd en Ooi ven heen, karnende Hief het minfïe Zeil worden op^ettt. In al dtrtfTfd hadden zy het gduj nVt een eenig Schip tc ontmoeten; en vermits al het Gefchut over DOord geworen al het 8ü<kiu'd bedorven wns, was Hét zeTs ook IrPhutt vermogen ni.t TewVu' om hunne verlegenheid door eenige feinen bekond te maaken al hadden SS een Schip ontdekt. Dewyl het Schip zeer ek was, motsten alk Handen zonder ophouden werken om het boven Water te houden; waaronder veelen van ïtrmoeidheid' ftierVen. De geheele Equipagie beftond in 600 Man. Somm-gen vin de zelfs Officieren en Volk, zegt men / waren' aan boord van la VHle de «aria gegaan, om 'er dienst op te doen, toen zy the Centaur allereerst op 'tSleeptouw gnomen had J doch hieromtrent *s men nog m het onzekere. En nopens

Sluiten