Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DEN

HOLLANDSCHEN WEEKLYKSCHEN

NIEUWS-

VERTELDER.

Den 8. Maart 1783. N°. 10.

Het getal der Dooden van de voorgaande week is 125*.

Van elders' wordt ons het volgende medegedeeld. In Siciiien zyn in het voorleden Jaar door den Marquis van Caraccioli destyds Onder-Koning, zeer goede inrichtingen ten beste des Lands, byzond'er der Hooffhd Palermo gemaakt. Men is bézig aldaar alle de Straaten met groote vierkanten Steenen te plaveyen, terwyl bevoorens flechts de Hoofdftraaten dat voorrecht hadden : zy zullen fchoongehouden en verlicht worden , zo als die te Parys. Ook is 'er eene opentlyke Markt aangelegt, waaraan men het welk naauwlyks te geloovèn is, tot nu toe gebrek had. Wyders zyn 'er drie groote Wegen aangelegt om de noodigfte Produ&en ujt het binnenlte des Eilands aan de Oevers te brengen. Een kwartier uurs varf de Stad is thans eene nieuwe Begraafnisplaats gemaakt, met Staketfels en Cypresfen omringd, en uit 200 diepe ! Kelders beflaande.

Van Weenen wordt gemeld , dat aldaar in het 8öfte Jaar zyns Ouderdoms overI leden is Hendrik lofeph, Prins van Auerfperg en des H. R. Ryks, Herto» van

Munfterberg en Frankenftein , Ridder van de Orde des Gulden Vlies en groot I Kruisdraager van St. Stephens-Orde, groot Erf-Maarfchalk van het Hertogdom | Carniole, en werklyk Geheimen Raad van Zyne Keizerlyk Koningl. Apóstoli-

fche Majefteit.

In Schlavonien is onlarags op eene boete verbooden, een Staar te vangen of te dooden (een Vogel in 't Latyn Sturnus genaamd) waarvan het volgende de : reden is: Toen in het veorleeden Jaar, die Gewesten door verwoestende zwer'men van Springhaanen bezocht werden, had men waargenoomen, dat eene nieini*te Staaren van alle Streeken kwamen toevliegen, en met veréénigde krachten I tegen de Springhaanen als te Velde trokken, en veelen van dezelven ombragten !die men by menigten op den grond zag vallen, en niet aflieten voor dat de gant' fche zwerm rerdreeven was.

Wegens deezen gewictitigen dienst, en om dat het te vreezen flaat, dat dë achtergelaaten Eijeren der Springhaanen Jongen zulk» voortbrengen, teg'en wel-

E 3 fcen

Sluiten