is toegevoegd aan uw favorieten.

Den Hollandschen weeklykschen nieuwsvertelder

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 9* )

f Giften befprooken, onder welke de Burgervader Mr. Nicolaas van de Vélde^ wiens naam en verdieBften nog laug in zegeniüg zullen blyven, door een confiderabel Legaat eenen aanvang maakte, en den grond leidde, op welken verfcheiden Liefdaadigen vervolgens gebouwd hebben: Dan, deeze Fondfen tot zulk een heilzaam, maar teifens kostbaar, oogmerk nog te kort fchietende, behaagde het onze geëerbiedigde en geliefde Ove.he.len, in 't laatst van het verloopen jaar, door een niet genoeg te pryzen Befluit, de oprichting deezer nieuwe (lichting te

beveelen en daartoe zuiüe aanmerKiyKe roncuen te snigneeren, ais waardoor, geholpen door den liefdaadigen byftand hunner getrouwe Ingezeetenen, dit noodig eti nutrg Werk zoude kunnen worden begonnen en tot ftand gebragt.

Ingevolge van dit Befluit waren door hunne Ed. Gr. Achtb. van tyd tot tyd ,de noodige maatregelen genomen, en het was Hoogstderzelver gunftig welbehaagen , om de zo wel geplaatfte harten hunner Ingezettenen , welker bereidvaardigheid tot milde toereiking te meermaakn gebleeken was, als nu te beproeven, ten einde het gepaste middel te zyn ter noodige hulpe aan dit zo wenschlyk als heilzaam einde.

De hartroerende Publicatie, op bevel der Overheid, tot dat einde van het Raadhuis en van de Predikftoelen der Proteftantfche Kerken in deeze Stad, gefchied , niet weinig geholpen door de ieverige en trouwhartige opwekkingen der refpective Leeraaren, welke op den voorleden Zondag, door kracht van taal, de Gemeente tot het mildlyk toedeelen van Liefdegaaven ernftig hebben aangefpoord, heeft dan ook dat gelukkig gevolg gehad dat eergisteren morgen langs de Huizen ten behoeve van deeze Stichting is ingezameld geworden eene fomma van ƒ9141 : 2, en dat den Beftierderen van deeze Oprichting, zomen verneemt, nog verfcheide toezeggingen van Liberaale Giften zyn gedaan, omtrent welke in¬

zameling, zo men verzeitera, ae eeeimoeaigneia van veeie zvanzieniyKen en Minvermogenden heeft uitgemunt, en hen met het grootfte recht eene pla2ts heeft doen verwerven in dedankbaare harten dier oude ongelukkige Lieden, welke de Voorwerpen hunner liefdaadige Mededeelzaamheid ftaan te worden, en verder op hun«en byftand hoopen.

Lerensbyzonderheden van den Heer Benjamin Franklin, getrokken uit de Engelfche Nieuwspapieren. Benjamin Franklin is gebooren te Boston, in Nieuw-Engeland,' den i7den January 1706. Na aldaar eenigen tyd by een Drukker gewerkt te hebben , kwam hy in Engeland, om zich verder- in de Drukkunst te oefenen, en werkte ook aldaar een tyd lang als Drukkers-Knecht. By zyn terugkomst in Amerika zette hy te Philadelphia eene Drukkery op en begon een Nieuwspapier uittegeeven, hetwelk door hem zelf gefchreven en gedrukt wierd. Zyne ledige tyd brfteedde hy in de involging van zyne natuurlyke neiging tot Philofophifche Bespiegelingen. Onder deeze trok de Elektriciteit, welke destyds het minfte beoefendlle gedeelte der Natuurkundige Weetenfchappen was, zyn byzonderen aandacht en de ontdekkingen, welke hy, van den Jaare 1747 tot 17^4, in die Weetenfchap deed, deelde hy in Brieven mede aan den Heer Peter Collisfon, te Londen, een Lid van het Koninglyk Genooifchap der Weetenfchappen.

(Het Vervolg lier na.) (ÜecUuki by de Esve dc Wed. j. van EXJMON-T; op de ftegutreis Bieéfti^at, te AmfteidaiB.