Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C»<sa)

Hufum binnengeloopen het Schip de Goede Verwachting, Kapitein Ltmbefts" vaa Stokholm naar Embden of herwaards gedestineerd ; men wist niet of hetzelve de reis wel zou kunnen vervolgen. Ook is met verlies van Ankers en Touwen te Hierting binnengekomen het Schip Nooit Gedacht, Kapitein Marlens, van Londen naar Breemen moetende.

Van Londen meldt men van den 3o(len September, dat den ziften ditoteBelfast, in Ierland, wegens Storm-Weêr, binnengeloopen is Kapitein J. Davy van Leverpool derwaards moetende; hy meldt veel Schepen te hebben zien verongelukken, doch had wegens de hooge Zeeën geen adfiftentie 'er aan kunnen doen om eenig Mensch te redden : De Storm daaromtrent moet volgens andere Brieven al van den I4den September af geduurd hebben.

Frankfort den 7den Oclober. Men heeft hier tyding dat de reis van Guftaaf den III., Koning van Zweeden, naar het Zuiden van Europa, reeds den aSften September aanvaard is. Ook loopt hier thans een gerucht, dat in het Plan van 's Konings reis eene merklyke verandering zou gekomen zyn; want, in plaats dat zy, gelyk zulks aanvanglyk bepaald was, over Berlyn, Dresden en Weenen zou genomen worden, zou zy nu langs de Franfehe Grenzen, door Zwitzerland naar Italië gaan, en Zyne Majefteit eerst op zynen terugweg, na verloop van 7of 8 maanden, die Hoven bezoeken. De geheele reis, en byzonder de veranderde route derzelve komt den Politeken zeer bedenklyk voor.

Delft den ioden O&ober. Volgens nadere berichting van Hellevoetfluis, is laatstleden Saturdag, den 4deH deezer, ingevolge de gegeevene ordres van Hun Ed. Mog., de Proef van 't onlangs gemelde nieuwuitgevonden 24 ponds Rolpaard, van den Mr. Scheepstimmerman C. de Groot, by 't Admiraliteits-Collegie op de Maaze, genoomen, door den Wel-Ed. Gellr. Heer, den Kapitein G. van Gennip, op 't Schip de Prins Willem, van 64 ftukken Kanon, enonderzogt, of hetzelve aan de opgaave van den Uitvinder voldoen zoude, om het ftuk Kanon accuraat te pointeeren, gemakkelyker als tot nu toe gefchied is te bakfen en te gelyktydig met 3 Man de gantfche 24 Ponder te kunnen in- en uitwinden en' te dirigeeren zonder Taaljes; eii is by de Proef gebleeken, dat het veel gemakkelyker bakst, dat het ftuk Kanon, op 't Rolpaard liggende, met eene hand naar boord kan gewonden worden, uit of naar het midden van 't Schip met 2 Man ieder flechts eene hand gebruikende, zo dat men in dit opzigt in weezenlyke en werkelyke Exercitie inderdaad op ieder 24 ponds ftuk Kanon met 9 Man minder kan werken, als tot heden is gefebied, en om de recuel of het agteruitflaan te onderzoeken, heeft men vier fchooten gedaan, met de eerfte fchoot 8 pond Kruid zonder Scherp, met de tweede fchoot 't Kanon gebakst, de derde 't Kanon ge» vlugt, de vierde fchoot gedompt, alle drie met 24 ponds Kogels; hebbende deeze Proef in alles zeer voldaan en aan de verwachting beantwoord, zonder dat men e,enige gebreken aan de Machine of haare werking bevonden hebbe, zo dat 'er geen reden van twyfel is, of zy zal aan 't Land- en Zeeweezen geen kleine nuttigheid en voordeel byzetten, en op de Fortresfen mede van grootcn dienst kunnen zyn. Deeze Uitvinding zal en moet ongetwyfeld den Inventeur veel Eer aandoen eri •hem aanfpoore;i tot meerdere nuttige Uitvindingen, ten dienfte van 't algemeen.

..Gedrukt by de Eive 3e Wed. J. vah ÏGM0NT; op de Regulkis Bieêlhsat, te Amfterdam.

Sluiten