is toegevoegd aan uw favorieten.

Den Hollandschen weeklykschen nieuwsvertelder

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 31 )

anderen hebben zich tegen dit fnood Gebroedfel in de bresfe gefteld, en Szelve uit den weg geruimd. - Want dit foort van Mensch-gelykende Dkren begon te ftout te worden; ja zy begonden al te ondernemen of ze hunne tong niet tot fpreeken konden gebruiken; en zelfs waren ze al 70 veïre daann gevorderd dat ze woorden begonnen te bezigen, welke veele onnoozelen verlokten en bewonderden; maar die by de meestweldenkenden als verkeerde uitdrukkingen, met lasteringen en leugenen verlïïr? voorkwamen. Weshalve bet wonder is dat ze de ftraf ontgaan zvn van Marfra*, die den lompen Boksvoet Pan in de Zang- en Speelkunst hoven den verlichtenden Apollo ftelde

Grietje. Wel, Vrindin! Nu fpreekt gy waarlyk al mede taal die

imSiewmS niMeTftdan gy u verbeeldt, Grietje! De geringen onder de Amfterdamfche Gemeente, hoe veelen 'er ook zyn, die men voor

™i™ndi2 houdt, zvn in ftaat om te kunnen oordeelen. Maar dat

cS iedlvan dezelve juist in de oude Verdichtfelkunde niet ervaarenis, ftem ik met u toe, en 't is ook geenzins noodig.

Grietje. Dat heb ik op uwe gelykenisfen ook maar te zeggen. —■ 't Zou zeer goed zya, dat ieder de waare Stelregelen van s Volks aloud hpftaan en de Regeeringsvorm van dit zyn Vaderland of zyner Inwooninge kende; dat elk onderfcheiden kon, waarin zyn nut en welvaart gtlegen was en huis hield. — Dan zou men geene VolksverSders tegen braave Regenten zich hebben zien verzetten tot ftrafvorderinj tof; dan zouden 'er geene Dienaars van den Staat, of liever van SS Volk — eeene baatzoekende en trotfche Vreemdelingen — geene We en laffe Vleiers der grootfte Amptenaaren in ftaat zyn geweest ™rVich teeen de bevelen, uit naam des Volks gegeeven, immer ftdlen durven, en niemand zou aan den Band der Eendragt ooit beftaan fe tarnen om denzelven los te maaken; en dus zou die Eendragt ons Vaderland altoos onder en met Gods hulpe en zegen magtig genoeg lea zyn, deszdfs Rechten, zo wegens des Volks welvaart als Vryheid te verdedigen, daar en waar het de nood vereischte of te pasfe kwame Men zoude dan niet gefchreeuwt hebben om magt te Land , wanneren ter Zee alleen die gebruiken moest , gely k men in t midden van den Oorlog, nog niet door eenen Vrede geëindigd, wel heeft trachten te doen uit eènevruchtelooze bekommering, die op geen wezenlyken grond fteunde - Immers is 'er nog Staaten Munt onder ons, t welk tot Randfchrift heeft: Die Meester ter Zee is, is ook Meester te Lande, ea deeze Spreuk is akoos door de waarheid bevestigd geworden. Het is dan