is toegevoegd aan uw favorieten.

Den Hollandschen weeklykschen nieuwsvertelder

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 3* )

wel zeer noodzaaklyk, dat die oude paaien niet verzet worden daar de Ondervinding onsi leert dat zy moeten dienen tot behoud van het vermogen, van de Welvaart en van de Vryheid onzes dierbaar^ Va derlands. - Dit vooral begrypt de Amfterdamfche MwiSt mll meer Regeerderen der Steden van Hollanddit beVrv?i ! ook begint men het in de andere Provinciën te beirrvnS-%n 5 * feit men niet of de zo noodzaaklyke vergrootiJvïn^T a„7. 7™ tWJ' zal niettemin de Vrede al bevesdgd wiA^v2^£^ blyken zyn er reeds, en luister of het zo niet is. Dus fchrvfr Z I 't Artikel van Amfterdam van den ipden deezer Maand 7

„ Door het Ed. Mog. Coliegie ter Admiraliteit in het Noorder K"«r.r tier zyn in dienst gefteld, twee Schepen van 66 Stukken eTopg^e' aan de Kapiteins D. J. van Ryneveld en D. Hekkers aL,, g n Stukken aan Kapitein t J. Bil va» Trestagffeb^kZ Kap.tan J. Rieken Junior, Hoorn ran so aan Luitenant DrSir Ta de Jaager van 16 Stukken aan Kapitein Dekker " "'«'«er, en

Diewertje. Voorzeker zou men hieruit moeten oordeelen dat men ten deezen opzigte niet agterlyk blyft. Een ieder braaf Vaderlander wenscht ook niets meer dan dat de begrippen van '3 Unds Vaderen des wegen aan het verlangen en de begeerte des Volks voldoen zullen gel lyk het belang van t Vrye Vaderland vereischt, welk belang dat ookl yan den genngften Inwooner af tot den vermogendften Burger toe TW t een ieder wel gaat, moet ook eea ieder het zyne tot zyne Welvaar? toebrengen zo veel als m zyn vermogen is, en met een ongeveinsd on recht Gemoed, zo veel in hem is, de Vaderlandfche Zafk, dat is zvn eigen, allerkrachtdaadigst onderfteunen. - Li hoop hiervan al meêr en meer blyken te zien wensch ik u mede 't welvaaren. Leef Lond Grietje! Eet met fmaak, en groet den Baas s^ona,

Louwtjt* ^ W£nSCh j£ Zdfde' We"ie! ^ groetenis aan je

Het alömbekende Middel 't welk onveraeterlvlr i« *m «ii. r„_ . TI— boome Maghoniehoute, Verlakte «.G*E2£C^^SSaT Jofels, Stoele. Schilderyen en ander Gladgoed in dc» gr.nd feneon en elaH^ ?I maaken, en de Wormen ia 't «heel te verdrvven et\vk n.™ TZi u *laiUlg te vinding heeft, wordt federt eenige Jaaren me fl^v^i^'kAbl0nÓa' WeduweJ. vanEGMONT. Het wl"'08' by dc £rve<*

Het 18 ook 9°gemc«=° goed voor Spaanfche ,JVhcantfcheen andere Matten.

G^kt b, diETredTWeduwe J ACüb1Ts~7X^ EGMONT- g» "