Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

GRIETJE en DIEWERTJE.

26 Juny 1783. N°. 26.

Grietje. Tk wensch je een goeden Morgen, Vrindin Diewertje! Is

X 't nog wei met de Gezondheid ? Diewertje. Volkomen, Grietje! Hebt gy 't 'er ook nog frisch meê? Grietje. Ik kan 't niet beter wenfchen, Vrouw! Ik zie gy hebt eenige Nieuwspapieren voor u. Zeggen ze iets van belang ?

Diewertje. Zy fpreeken van groote Krygstoerustingen, zo wel aan de zyde der Turken als aan die der Rusfen. Zelfs hebben fommige gemeld, dat 'er reeds daadelykheden tusfchen beide zouden voorgeva'Ien zyn j dan dit blyft tot nog toe onbevestigd. Z* Ifs twyfelc men nog of het wel waar zy, dat het Hof van Petersburg den Oorlog zoude verklaard hebben, Dan men' zou het mogen onderftellen. Want ik vind dat in fommige Brieven uit Weenen van den 7den deezer Maand deeze uitdrukking gebruikt wordt. „ Op dit oogenbiik bevinden de Oevers der Zwane Zee , „ zich waarfchynlyk reeds befproeid met Rusfisch en Turksch Bloed".

Grietje, 't Is beklaaglyk dac 'er nooit een vaste Vrede in de Waereld I kan plaats hebben. De oude Dichters mc gen van een gouden Eeuw ge; droomd hebben, zy hebben 'er nooit reden toe gehad; want toen 'er nog maar drie Manlyke Perfoorien op het Aardryk waren, werd één dier drie ; alreeds een Broedermoorder. Dus had de Vyandfchap en 't Bloedvergie: ten reeds plaats in 's Aardryks vroegfte Jeugd, en zal waarfchynlyk wel tot den jongften aller dagen duuren. Het vermoorden is reeds Eeuwenlang i zelfs een Ambacht en Kostwinning geweest. De Mogendheden ftellen doorgaans eer 'tr in, dat zy veele duizenden van geoorloofde Doodflaigers, die voor weinig Geld zich tot het Oorlogs-Ambacnt laaten gebruiiken, in haaren Dienst hebben; en dit is in de daad noodzaaklyk geworden ; want het is altoos goed tegen de aanvallen van Vyanden op zyne ihoede te zyn. Maar zou de Keizer ook in Oorlog met de Turken raa:ken, gelyk in 't algemeen gegist wordt?

Diewertje. Dat weet ik niet, Vrindin! Maar ten aanzien van Hoogstdeszelfs toerustirgen lees ik, dat de Brieven van Weenen dit bericht geeven:

„ De Krygstoerustingen neemen dagelyks toe. Een groot aantal Sme„, den is aangenomen, om verfcheiden Artykelen van Amunitie te ver„, vaardigen. Alle Soldaaten, die met verlof afweezig zyn, moeten

N 3 zich

Sluiten