Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 102 )

, zich binnen 6 weeken by hunne refpeclive Regimenten ve rvoegen. De Troupen, voor hec Camperaent van Pest geicbikt, marcheeren naar " de Turkfche Grenzen, om het Cordon aldan- te verfterken. Het Cam' pement by Pettau in Stiermarken is gecontramandecrd, en alle de zich " aldaar bevindende Regimenten hebben ordre ontvangen, om zich 'r marschvaardig te houden. Ook wil men , dat de Regimenten in de " Oostenrykfche Nederlanden een diergelyken last ontvangen hebben, " en uit Tyrol is het Regiment van Migazzi reeds op weg. In Mora" viën is mede alles in beweeging, en te Olmutz worden groote Maga■ zynen aangelegd. De Tranfporten van Krygs-Ammtnftiènnaar Honga" ryen gaan onophoudelyk voort. In Croatiën en Slavoniè'n is reeds eene " Armée in gereedheid, om den Veldtogt, wanneer zulks noodig mogt

* zyn, terftond te openen. Alle deeze omftandigheden maaken hec " meer en meer waarfchynlyk, dat onze Monarch in den op handen

* zynden Oorlog tusfchen Rusland en de Porte deel zal neemen." Buitendien , meldt men, heefc de verwachting van eenen Oorlog de publieke Fondfen een per Cent doen daalen, en te Brusfel by de Weduwe Nettines en Zoon, Hof-Banquiers, ftaat eene Geldligting geopend te worden, zo men wil van twee Millioenen, a 4 per Cent.

In weerwil van dit alles zyn 'er Brieven uit Weenen, en die men als van goederhand befchouwd, die niet reppen van eenig aandeel, door den Keizer in den Oorlog te neemen. •

Grietje. De Tyd zal fpoedig doen zien, wat van deeze Zaaken zya zaj Maar dat onze Republiek voor geenen Oorlog te Lande te vreeZen moet hebben, fchynt waar te zyn, indien men gelooven moge dat de Staaten deezer Provincie de Troupen tot op 15,000 Man begeeren verminderd te zien. Ook begint men nu met meer vertrouwen van hec tekenen der Preliminairen, met toetreeding der Republiek te fpreeken. Doch men meent dat men 'er Negapatnam, ten voordeeleder Engelfchen, aan zal moeten opofferen.

Diewertje. Zo zouden veele Bntschgezinden het naar hunnen zin nebben en dus zou de uitwerking der traagheid in onze Krygsui:rustingen 'ter Zee onze Oost-Indifche Maatfchappy den gevoeligften Slag toe-

br Gnetj'e. Ja wel een gevoelige Slag, Diewertje! Een S'ag door de verdervende hand ons toegebragt. Maar wat a mbelangt de vermin¬

dering onzer Krygsmagt te Lande; buiten Oorlog zynde, kan men ook de onnutte menigte derzelve wel misfen. Wy hebben vooreerst geene

Bar.

Sluiten