Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( io7 )

zoekende, vieuuchiige Schepfelen•, Pesten van den Staat, Belaagers der Vrvheid Eerlooze Onderdrukkers hunner Medeburgeren, en Bedervers van hnn Vaderland , dat niet dan met het uiterfte verdriet zulke Ontaarden noe draagt Maar de Magiftraat van Rotterdam, gelyk ook die van Leiden heeft den Post haak den Neder-Rhyn verboden, waarvan de redenen niet duister te

f Dfewerti*. Die redenen zyn dukklyk genoeg gelegen in de noemende taal, welke de Schryver of Schryvers 'er van gevoerd hebben ten opz.gte van t gedrag der b.ste Regenten deezer Steden. Maar ook is de Pm* van den NederRbyn in <Jen Haag vciboden, te gelyk met dien naar den Neder-Rhyn en zulks oT R que!te van den Baron van der Does, Heer van de beide Noord wykenen Bailluwover de Hofplaats der Staaten. —- Men meent nochthans dat die Edele Vrvheer het oog alleen op den Vost van den Neder-Rhyn zoude gehad hebben;, maar dat dewyl zyn Hoog-Ed. Welgeborene geene partydigheid moest doen blvken in zyne requifnie van het een te doen verbieden en het ander gaarne toegelaaten te zien, onderdek men de noodzaaklykheid van op beide een verbod te verzoeken gèlyk den Baron dan ook van den Haagfchen Magiftraat daartoe verlof verleend is. Men wil echter dat de Boekverkoopers zich by Requeste «n hunne Ove-igheid zullen addresfeeren, over de fchade by hun door zodanig ve"bod te Ivden ; vermits het cerstgemelde Weekblad, da, alhier zeer fterk wordt' celeezen, van tuiten kan worden ontboden '

Grietje. Het zal den Haagfchen Uitgeever van den Post n aar den NederRhyn almede niet veel genoegen geeven, dat hem het verkoopen van dat Blaadje belet is geworden, of hy moet het vervolgens voor met u.tgeeven gelyk de Enee'schgezinde Debiteurs te Rotterdam de Ziel van het Gedenkfchnft ter rechtvaardieine van Zyne Hoogheids handelwyze omtrent Hoogstdeszelfs bevelen a s Caprtein-Admiraal gedaan hebben, waarby zy nochthans hunne reekemng wel ruim.*

" DfeSe3 gz7edv£èn hoorde ik van een zeker Man, die ik echter niet kende, maar'die mei een ander hier voor de Deur, terwyl ik op myn Stoepbankje zat,, S, de volgende Aanmerkingen op dit onderwerp .maken Gy wee (ze.de hy teVens den anderen Vrind) waar de Schryvers dertwee partydige Weekbladen z-.ch. " onthouden. In Utrecht heeft geen van der Does tets te zeggen. Hy kan zyn ' Staane magt Amptshalre in den Haag gebruiken; tnnar wat fchaadt het of ; V die twee P*Pi«cn daar verboien zyn te verkoopenf;Het é<*ne, dat 'er gedrukt, " wordt zou de Magiftraat kunnen beletten vervolgens aldaar té* yoorfchyn te " komen ■ maar het andere kan niet belet worden daar zo min als elders geleezen " fe worden - en welk eene krenking van het eigen gezag eener vrye Regeering " ou h-t niet zyn, zich-zelve en haare Medeburgers te onderwerpen aan een» " verzoek van niets te mogen leezen dan het geen hel: begrip van een Baljuw' " Goedkeurde D t zyn kleinigheden die niets ter zaakedoeu. Maar hseheerlyk. " vou deNan van vm der Does geklonken hebben, indien men in 't veihmde" ren der Sint-Nik/aa)-^te!mgenaar VEH Ne m«-K hï n>des Barons* " ^&™Ê^Yv^hJ^™n gelden! - Dan deswege heeft men niet*

Sluiten