is toegevoegd aan uw favorieten.

Den Hollandschen weeklykschen nieuwsvertelder

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

(8a)

Vreemdelingen alle gezond fcheenen te weezen; dat waarfchynlyk eene onre?> Wachte ramp hen zoude genoodzaakt hebben, een verblyf op die Kust te zoeken ; dat het onrechtvaardig en y/reed was, om hun aan de allerftrengfte ftraf te onderwerpen, uit hoofde van cen Wet van dit Lsnd , die- toch maar een tyd moest dnuren, en van welke zy by mooglykheid geen kennis konden hebben, d3t de plaats, op welke zy zich bevonden, de Inwooner» genóag dekte voor alle befmetting, indien men anders maar den doorgang bezet hield; dat men ten minften die ongelukkige Vreemdelingen moest bewaaren, tot dat men aan den Gouverneur der Eilanden, die te TenerifTa refideert, kennis gegeeven had : Dan dit alles mogt niet basten by Don Briz en de andere Leden van den Raad, die, deeze redenen geen gehoor geevende, het fchandlyk en bloedig befiuit namen, om hen alle zonder genade en zonder uitftel te vermoorden. Dienvolgens'wierd de Militie order gegeeven, om te marcheeren naar de plaats, daar dit yslyk befluit moeit ter uitvoer gebragt worden, (lellende zich de wreede Don Briz.aan hun hoofd. Zy vonden de arme Slagiöfters verfpreid langs het Strand, zynde de Mans bézig met visfehen of wandelen, en de Vrouwen met, in het Zand zittende, elkandess Haair öptemaaken, of met eenig Linnen te wasfehen, terwyl, de overige hsare Kinderen reinigden. In dien toeftand wierden zy door hunne helfche Moordenaars gevonden, welke om hen by clkanderen te krygen, en dus gelegenheid te hebben, om hun Godvergeeten oogmerk te bereiken, eene ledige Kist op het Strand lieten nèderzakken: De ongelukkige Menfchen, denkende, dat 'er eenige verkwikking voor hun in zoude weezen, liepen ook terftond naar de plaats , daar de Kist nedergelaaten was, wanneer die bloedige Moord begon. De Menfchelykheid beeft 'er van! In weinig oogenblikken was het einde van hun beflaan daar «itgezonderd van een der Vrouwen, die met haar Kind tusfchen de Rotfèn vluchtte' en van een Man, die, in zyn Arm gefchootcn zynde, zich in Zee begaf en twee* uuren lang zwom, doch eindelyk, toen hem zyne krachten begaven, zich opeen .Rots begaf, op welke hy echter met een Sabel in (lukken gehouwen wierd terwyl de elendige Vrouw, insgelyks vervolgd wordende, door verfcheiden Ponjaard (leeken, met haar Kind aan de Dorst, vermoord wierd. De onbarmhartige en godlooze Gouverneur was de eerfte geweest, die op hen gevuurd had, doch merkende onder zyn Volk een zigtbaaren afkeer, om zo veel Menfchen in koelen bloede te vermoorden, dreigde hy, indien zy zyn voorbeeld niet volgden* of inasr aarzelden, hen voor de.kop te zullen fchicten, en om te toonen dat'het hem ernst was, doeg hy een Man, die het digst by hem Hond, en een afgryzen v<in zulk een. Moord toonde, met de Kolf van zyn Snaphaan ter aarde. Het nieuws van deeze barbaarfche daad is hier te Teneriia, by allerlei rang van Menfchen , met dc uiterfte onfteltenis en aandoening vernomen, doch door n'emand meer als door dca Gouverneur-Generaal, die 'er geweldig door getroffen war. Ia het eerst kon hy het niet gelooven, doch toen hy 'er ten laatften van verxeke'd* wierd door de Brieven van den Helfchen Wreedaart Briz zelf, was hy ontrooitly-k, cn zond terftond een Officier van rang naar Hierro, om zich te inforrr.eejen nsar den toedragt van die Tragedifche Hiftoiie. Men weet niet van wst Nstie die Ongelukkigen geweest zyn ; maar in 't algemeen deukt men, dat het Ieren cf • afcpSiottea-wareiv dijden wil hat'cjtn .naar Amerika te fteyentn.

I