Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 30 )

echte Plaatsnoeming 'er eenen anderen verwaardigen, met onderteekening van zynen waaren naam 'er by, terwyl de Schryver onzer Samenfpraaken , hoe eenvouwdig en ongeleerd ook, altoos den zynen durft melden.

, Louw. Wel zeker, Krelis! Maar dat hy blyve daar hy zy, of ons hem becer doe kennen als hy gedaan heeft. — Laaten wy dien OranjeZelateur daar laaten, en de Nieuwspapieren eens inzien, of 'er ook iets voor het waar belang ,van 't Vaderland in te vinden ware.

Krelis. Dat heb ik al federt eenigen tyd dagelyks gedaan, en 'er wel het een en ander in gevonden; dan nog kan ik niet zeggen, dat 'er my genoegzaame redenen in zyn voorgekomen, diemy een "waaren grond tot hoope verfchaffen, waarop ik myn betrouwen op de weezendlykfte Nuttigheden der Heilbewerking voor 't lieve Vaderland kan vestigen, dan alleen op het gelukkig toeneemen der Wapening van Stede- en Landbewooneren ; waartoe de verleidende Publicatie des Eerften Staatsdienaars niets doet ; maar zelfs eenen tegendeeligen wederftand ontmoet, nu zelfs de eenvouwdigfte Boeren beginnen te bemerken, datdeOranje-Party ,voor welke zy zo zeer hebben trachten .te y veren, eene Landbedcrflyke Party is, een Volks vernielende Gahaal,, die alleen om, haar gezach te vergrooten, de getrouwe aanwendingen van Hollandsch braave Volksvertegenwoordigeren door het Despotieke boven het dienend gezag, en het Ariftokratieke boven het afhanglyke van het Demokratieke te ftellen; daar thans een ieder begint te begrypen, dat het volftrekt Souverein Gezag der geheele Republiek in alle de verbonden Gewesten van ons Vaderland alleen in den Boezem des Volks berust,.als de waare Bron uit welke alle wettige Magt moet voortkomen, en alle onwettige, die 'er tegen aandruischt en uit verderflyke Wellen ontfpringt, niet anders ten doel heeft dan de Vryheid des Volks en de natuurlyke Rechten van hetzelve allengskens te ontwortelen en eindelyk geweldig te verdry ven, of als in een-. Stroom van Vergeetelheid te doen verzinken. — En fchoon de onwettige Publicatie van den Grootften Onderdaan der Volksmajefteit, vandenEerften Staatsdienaar, by de Staaten van Gelderland het gezag van een. Plakpapier heeft verworven, noohthans heeft de braave Regeering der Stad Bommel van dit Souvereiniteithoonend Inftrument dat misbruik 'er niet van willen maaken, maar op een grootmoedige wyze het agtergelaaten, om 'cr waarfchynlyk grondige Aanmerkingen tegen te vormen. —Maar ook de Gelderlche Boeren, die evenwel nog tegen de Wapening, blyven , zeggen reeds, dat ze om den Duivel ook niet den Prins tot Sou-. v.erein zullen helpen maaken, alsdan te recht begrypende, dat ze Monarchaale Slaaven zouden worden, waartegen zy zich, als de nood aan den. man kwam, ten fterkften zouden verzetten, en 'er liever alles aan waagen, dan daarin toegeevcn..

Louw. Dus zou men hieruit mogen opmaaken, dat die Landluiden de Wapening wel zullen willen aanneemen voor den Souverein , dien het

v'3 fiigt is te gehoorzaamen, gelyk hunne uitdrukking zelve dus genoegd

zaan?.

Sluiten