is toegevoegd aan uw favorieten.

Den Hollandschen weeklykschen nieuwsvertelder

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

(38)

muitzuchtige Cabaal heeft ingeteugeld gezien. — Van iets wederfpannigs, heb ik nochthans gehoord, heeft de Oranje-Boekverkooper Arends kier in Amfterdam op des Prinfen Jaardag blyken durven toonen.

Grietie. Ja, Vrindin! Maar die Prinfenklant is 'er ook terftond in belet geworden. Du,s lees ik 'er van in de Nederlandfche Courant No. 30 by Schuurman:

* -r\„ .t„t, U art «.««inn hpt mijsf nndiiidplvlf fi-hvnr daI- dp Werk.'

suigen der Verdervende Hand ook hier het toegelegd hadden om het vuur van Oproer te ontfteeken, is door het voorbeeldig gedrag onzer braave Ingezétenen in deezen, in de volkomen rust en ftilte afgeloopen, zo als men ook billyk niet anders verwachtte. — De bevelen van den Souverein yan Holland en de waakzaame Regeering deezer Stad, zyn ftiptelyk agtervolgt, uitgenomen, dat alleen een welbekende Boekverkooper H. Arends, voorheen Uitgeever van het oproerig Gefchrift de Na-Courant, nu in de Vaderlandfche Byzonderheden herfchaapen, zicl},heeft durven veroorlooven het Borstbeeld van den Stadhouder, tusfchen twee Oranje-Boomen, in Potten afgetekend, met eenige bygevoegde Regelen op deezen dag betreklyk, op Oranje-Papier in Quarto Formaat gedrukt, uit te geeven en te verkoopen; doch waartegen by den Gerechte deezer Stad, op de vaardigfte en loffelykfte wyze, zo ras hetzelve dit ftout ergerlyk gedrag, hetwelk

20. onbeltaanDaar met oen eeruieu aan ucu auuvciciu vtrin-iiuiuig^ t.u«. eluiie van deszelfs Vaderlyke voorzorg in 't algemeen befchouwd wierd, j„«.;., A«r\a.Urlr mipd unnr7i'pn. rlnnr hem den verkon» daarvan te doen

interdiceeren, en de onverkogte Exemplaaren te doen ophaalen. — Ook

zoude in de Haringpakkery van een Scheepje mede een Vlag gewaaid Jiebben, die insgelyks zoude wechgehaald zyn, terwyl- men verder wil, dat dit bedryf, naar bevinding van Zaaken, by de waakzaame Juftitie, zo des verdiend, zal behandeld worden."

Diewertje. Het is te wenfchen dat de Amfterdamfche Rechtbank alle aulke Ongehoorzaamen tegen de Souvereine Wet naar verdienfte doe ftraffen, waaraan ook niemand twyfelt of daartoe zullen wel gepaste maatregelen genomen worden. — Voor het overige heb ik verftaan, dat zich alle de Werklieden der Scheeps-Timmerwerven, zo die der Admiraliteit als Compagnie, ftil en vreêzaam, gelyk het goede Burgers en Ingezétenen voegt, gedragen en deezen dag doorgebragt hebben, zon¬

der iets aanitooteiyKS aoor wooraen or uaaaen te aoen cyicen. meu

was .ook .reeds van dit hun welvoegend gedrag des daags te vooren verzekerd. ! 't Gene ik deswege in de treflyke Vaderlandfche Courant No. 29. onder ,'t; Artikel Amfterdam van den 7 Maart, geleezen heb, luidt dus: ., Toen deezen avond ten 5 uuren de Scheeps-Timmeriieden (een getal van meer dan 1 joo) van onze Admiraliteits-Werf gingen > viel 'er niets voor , dat den minften fchyn had van het geen verfcheidene Lieden vreesden. 6—In voorige Jaaren gingen de Scheeps-Timmeriieden, opdien iag 'voor den 8 Maart, met Vlaggen en luidruchtig gefchreeuw van hunnen..