Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 168 )

kannen alle ecrtyke Lieden, hoetianig ook hunne begrippen rfw mogen, niet anders <!*n denu te vollen gerechtvaardigde OrifchuIdiRe, met eenhartlykedéelneeming in ha;.rezyg'.-praal,eo'c gelukkig eindige» der grievende Zielstmerten, algemeen en openlyk toejuichen."

Grietie. Naardien 'er een G«d is, die op Aarde richt, kan nooit het wa^re Recht den Ontfchuldigen ontbrecken.

Diewertje. Ik wensch met alle waare Gemeenebest- en Rcchtsgeeinden, dit de verbyfterde Zutphenfche rvlagiftraat ook eerlang zulks met leedweezen over deszelfs

C-nrecbtvaardigen uitftap ten gevoeligfte moge gewaar worden. ■ Gy weet de

Wiftandigheden, en dat ze te veel Zyn om ze in onze Samenfpraak te verhandelen. De Zaak baftaat in het onrechtvaardig ontzetten van een braaven Burger Sergeant van zynen post, en de wettige onthouding der wakkere Burgeren om voor geen onwettig verkooren Kapitein te ftemmen en te paradeeren, waarover dezelven, ieder in eene boete van as Goudguldens door hunne Wel-Ed. Stede-Regenten heilagen zynde, maar niet gegeenen, daarop panding uit naam der Juftitie fctnielyk gevo'gd

is; zo dat men der Burgeren Goed uit derzelver Huizen beeft gehaald. Welk

een dwangzuchtig beftaan! — Dan de Regeering fteunt op het Krygsvolk, dat de Bezetting der Stad uitmaakt, en g*arne de Burgery verdrukt, om hunne losbandigheid den teugel te kunnen vieren.

Grietje. Het vrymagtig Opperweezen zal ook dit onrecht niet ongeftraft laater.—« Maar wat zal men zeggen. De Ondeugden moeten het fchoone en luisterryke van de Deugden in het licht ftellen, om het tegen het helfehe donker te doen blinken als de

dag tegen den nacht. Zo hebben we hier al weêr 'er een (taaltje van, in het

volgende geval. Luister, Diewertje! Dus lees ik in de Nederlandfcbe Courant die Schuurman uitgeeft.

Overfchie den 4 July. In hoe verre de haat van Oranje-Gezinden zich doe kenbaar worden, blykt uit dit volgende (tukje:

Zekeie Oranje-Vleeschhottwer alhier, verzocht in fchyn van vriendfchap, a-in den Braaven Weidenkenden Patriottifchen Izaak van 't Hoff, Junior, om met hem eene Wandeling te gaan doen. Zo dra zy even buiten het Dorp waren , vroeg de ver.ichtelyke Vlecschbouwer aan den braaven Jongeling: Wat reden ofhy toch bad, om zo voor de Patriotten te blyven Jlryden t — Waarom by niet met de andere Mede-Burgeren en met hem van eene gedachte wasf — Waarop hy hem antwoordde: Dat hy altoos vry wilde zyn, en liever fterven zou, dan in die denkbeelden met ben zoude ftemmen. Waarop de haat van den Judasachtigen Vleeschhouwer ontbrandde, en zocht verraaderlyk hem den Doodfteektoetebrengen, hetwelk da Jongeling, door het o»erfpringen van eene Sloot, ontkwam.

Zyn dit geen braave Lieden, die, om Orinje voorteftaan, Menfchen-Moorders willen worden? 6 Verfoeilyk Volk van Overfchie.' Gelukkig is het dat de braave van 't Hoff zich van U zal verwyderen, benevens een Vriend van hem, om liever io 't magng jimjlerdam, een ftil leven te leiden, dan geduurig onder een woeste menigte, feboon Ouders, Geboorteplaats en Affaire verlaatende, aangezien te wordea voor een der flegtlien. om dat hy niet met haar in één begrip is. 6 Ongelukkige AanItleevers van die Cabaal! wilt gy nwe Naamen bezoedelen met het bloed van uwe Mede- Burgeren! vreest in tyds de Wraak des Hemels, eêr het te laat is om U te bé'eren.

Diewertje. Wel, God hoede ons! Zyn 'er zulke flegte Schepfels in de Waereld,' en zou zulk een moorddaatlig misdryf nog verfchoond blyven? — Die Schurk was waardig dat hy voor het oog van een ieder ten toon wierd gefteld. — Masr, Grietje ' Jk moet nog voor de Middagfpys zorgen, en heb geen tyd langer om re praaten. — "Vaarwel en groet Krelis! —- Ik wensch je fmaaklyk eeten.

Grietje, Ik wensch je 't zelfde, Diewertje! Tot weêrziens. — Groet Louwerif. -*~«edmtt bj 4* fciv* 4« Wed. J. yah XCMONT: op is Hegulieïs liefcltratr, te Amfierdwn,

Sluiten