Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

GRIETJE en DIEVERTJE.

"•(Meijeï JTTVscden <-Morgen, Vnndm Diewertje!, Hoe js ,'t met de I '\i^vöe»«nd,»e«ift?. t,. *

Diewertje. Welkoom, Grietje! Ik Kan je «eggen, dat ik wei gecan'd beh';''rn'aar'dté Dmm«aaiï-".myn Lmkerfoarad'-brengt my-een nypende rïVn"te- frègé,'door hetzwéeren dat hy doet;* •'«—•'" Gy aofcdt^niet'geloo. ven,. 5;roüw! .wat rk'er aan-uit ftaa: De géhêele Hand, en zelfs de Arm tqt.ónder de Ökfelcn tde,' is 'er door ontitooken en aangedaan. ^Grietje.. Ja, ik zie het. Ik heb'ér ook wel eehs ondervinding van ges' h«d.' -r*.vïk wensch'"j'e.een fppedigVgéneezing,. Vrindin! Maar heb^gy^ üTV'-eeiiter geen Nieuws-te-vertellen ?— Ik zie gy. leest toch Kranten. •i ;'iD!ewettj.-è*-.: Ja,, ik -heb.,-'er hier .eenige voor mytliggen> en zal u-eens tfi' a'dnmerking' geeven het- volgende geval in Delft gebeurd. Luister* Grietje! Dus lees rk in de Leidfche Courant.van-gisteren den ij-deezer*

'Cbpilft' van'eetf-Brtef w Delft den 11 July... De zucht tot vervolging! wel verre- van uitgedoofd te zyn, begint op nieuw gewélddaadig te*ont* vlammen.' Dé vervolgde",",d'e TSélédigdé,' doch kloekmoedig ltandhoudende jLeden dés Délflch'cn Qenootfchaps, zo onbewimpeld in Jhèt'fpree* ken der befangrykllé waarheden, ten aanhooren van Regenten gd Burgers* zo cordaat .als.ftandvastig «r het handhaven hunner aangéfchondön Rechten, zyn te wel toegerust, te geducht om door hunne raazeude Vyanden gerechtiyk'bnderfdrukt te- worden. „In de-onzalige duisternis, loert,men op hunne onfchuld; uit het fchitteren der.Eergewaaden kent men de Laf hattigÊh) die dén vïyteh Vaderlander verraaderlyk aanvallen. De hand die hét'redenloos, het Isefchadigend werktuig beftiert, geeft zich dool onberaaderi 'dr^ft Van alien zyden bloot. De kwaadaartighëid kenmerkt haar,,hQos,caraeter openlyk, door, het bruU'chéndé fchuim dat yan haare beevende lippen afgudst. ,

Onze waat4ige..NVaderlander, onze cprdaate Voörftandqr'yan Burgerrechten en, Vryheid, onze nuttige Medeburger.Gèrarftus Verbeet, beyon'l zich eergisteren, avond,, . als. een ftik .Aanfohouwer, Jjy de. Schutterjyke Exercitie op den nieuwen Schutters-Doelen alhier.MMemand belédigeii£% werd hy Brutaal' eri'onbè-fchoft bejégend door den -Capiteirr-'Golohe^ Vaa Stads Sdhutterye,, dié'zich'wegens het Genoótfchap^ op efene hoonend* wyze uitliet, mét betrekking tot deszelfs'Epaufettds en Dragons, 'mtUx haar dé' couleur'van Stads Wapenen zyn ingericht;: Dé verftandige^aal van den bedaarden Burgér flopte" fchi?lyk den fcheldéndéit. mórld! ^'?I9è driftige Öflii?ierfinam,zy»: toevlugt tot-het oVertuigip^^midd^el yah;'MüMmedzytt.donderende tong. riep.de Invalides (alhjer ,in,Gu|rpifqeé".léggende, en aidi&j?-geposteerd zynde,. te> hulp 1 Dan deeze gryze.^Mgsknechcen, sdöofxtoor ouderdom, ofwederhouden door beprpefdeYMföland- 'eniBufge-rlièfcfe'i. hoorden>het onbezonnen beveh (fora ,djen ;pajiftaja#"drn PSêHöfbü'wtêliMe'rffJeïkiïig te tfryven )■ validen Capitein-Gploaeluie^, J»»e» ïy?t-ut(ï *n0'2"" y| — tMÏmh m<% m K-^dife .iwtftwj m-,0 — .vWsi3»w «oT ' t^w^M ,s«Wx i 4 «tos?»* «f Mmïfy

Sluiten