Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( HO )

die zich daarop direct by den Capitein der Invalides vervoegde, welk bedaard en voorzichtig Heer , op eene raazende harangue, blootelyk de fchouders ophaalde, met medelyden den Sollicitant aanziende

De onvertzaagde Burger, tegen welke deeze gewapende Grysaarts werden opgeéischt, keek op al dit getier neder als op den keffenden aanval van een tandeloos Schoothondje, van welkers keveltjes by geene dood lyke wonden te gemoet ziet. — De wysgeerige tegenftand, benevens de voorzichtige en menschlievende raad, die Verbeek zynen Belédiser gaf, dreef de drift van den Capitein-Colonel tot het uiterfte! — De woe dende Officier hief, met beide handen, de gezagvoerende Rottin» om hoog, en meende dezelve met zulk een geweld te doen vallen, dat de Vaderlander een doodlyk gevaar liep! ~ Dan! - eene menschlievende hand onderfchepte den vallenden Stok, en verhoedde aldus deonbezonne drift des Onder-Colonels.

De gemoederen der Omftanders waren aan 't gisten, de meeste derzelver waren in de Wapenen, en de Partyen tegen over elkander • — De Voorzienigheid heeft ons merklyk bewaard! — En, het zy men deeze dolle drift aan een vlaag van innocentie al of niet toefehryve, de gevolgen hadden daarom niet nagelaaten allerdroevigst te weezen

De nafleep van dit alles is dat de beledigde Vaderlander en Schutter Verbeek, zich ter plaats des Gerichts zal vervoegen, om volgens de ge ftrengheid, die- een belédiging van zo veel uitzigt vordert, zyn recht te doen gelden, hebbende hy reeds den Heere Hoofd-Officier van 'tgebeur de kennis gegeeven. Gy begrypt ligtelyk dat de Capitein-Colonel zyn Man aan den cordaaten Verbeek gevonden heeft; dat aller oogen op dit geval gevestigd zyn, en dat gy een openlyk en onbewimpeld verfiag, volgens de pryslyke gewoonte des Genootfchaps, van den uitflae deezer Zaak te wachten hebt. Ik ben enz.

Grietje. Zo ziet men dat de woelingen van flegtdenkende Lieden, wanneer ze een aanzienlyker Post boven het Gemeen bekleeden aller^e vaarlykst voor het Gemeen zyn; het Gemeen hier voor het achtbaar Volkgenomen: Niet het uitfchot van 't Gemeen, waaraan zulke Roervinken hun vermogen hechten, om het tegen braave Burgeren opteruien, en Jan Rap en zyn Maat, om zo te fpreeken, aan hunne zyde te trekken, ca van hunne hand te doen vliegen. Geenszins, want onder het eigenlyk gezegde Gemeen, wil ik de geheele weldenkende Gemeente van Buree ren en Inwooneren verftaan hebben, zy zyn dan meer of min bemiddeld " ryk of arm. Want een aanzienlyk Ampt of Bediening, maakt den Mm niet deugdzaam; maar het zal hem, wanneer hy laag genoeg denkt Vr

trotsch op doen zyn, en veel eêr bederven dan verbeteren Dik

behoorde men wanneer men het Ontwerp der waare Republikeinfche Grondftellige Wetten mogt kunnen doen gelden, onder anderen ook in t oog te houden, dat men aan niemand Ampten gave, dan die ter be kleedinge derzelven niet alleen bekwaam waren; maar tevens onrecht van hart, getrouw aan Godsdienst en Vaderland, onbefprooken in han del en wandel, en van een' blykbaarea deugdzaarnen inborst.

Die-

Sluiten