Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C "2 )

tegen des.zelfs dagvaardiging opwerpt, en zekerlyk met reden. Hiertoe zal liet beknopte Artikel uit de Hiftorifehe Courant van heden best dienen.

Utrecht den 12 July. Gisteren is aan de Vroedfchap deezer Stad een zeer aanmerkelyk Request ingeleverd door den Heer P. P. J. Ondaatje, geadfifteerd met de verdere Geconftitueerdens van 1215 Burgers en Ingezétenen deezer Stad, mitsgaders de Gecommitteerden van de 8 Burger-Compagniën, waarby, na een uitvoerige voordragt van zaaken, betrckkelyk tot de bekende Actie van den Heer Hoofd-OfTkicr, R. O. tegen den voorn. P. P. J. Ondaatje, en daarop door het Gerecht jegens denzelven verleende Citatie in Perfoon, tegen 2 Augustus aanftaande, benevens een kort beteog, dat de daad in qusestie door hem Ondaatje niet voor zieh-zelve, maar uit na;itn en op last v,m het aanzienlyk aantal zyner Committenten is verricht, die dus gezamenlyk als Medegeconcerneerden in die geheele Zaak moeten worden aangemerkt; wordt aangetoond, dat negen van de negentien terug gekomene Regenten, thats mede eompofeerende het Gerecht deezer Stad, zich, als daadelyke P-irtyën in deeze Zaak, infruttueus hebben gemaakt, om by de geëntameerde Crimineele Procedures tegen voorn. Heer Ondaaije als Rechters geadmitteerd te kunnen worden, maar, behoudens derzelver Achtbaarheid, in deezen als Rechters gerecufeerd moeten worden j roet verzoek, dat in derzelver plaats, nevens den Heer Oud-Burgemeefter Berger, en de Heeren Scheepenen Boddens en van Westreenen, zo veele onpartydige en deskundige Perfoonen mogen worden aangefteld; en d.aar het onbetwistbaar is, dat het aandeden v-in Schepenen, het zy Jaarlyks, het zy by Surrogatie, of andere Plaatsvullingen, alleenlyk aan den Heer Stadhouder in der tyd, en aan niemand anders, competeert, zo wordt als het allergefcbikttte middel, om deeze Zaak naar billykheid en recht te behandelen, voorgefteld, dat 'er negen neutraaleen kundige Perfoonen door den Raad, ea even zo veele door de Supplianten benoemd worden, uit welke Nominatie van agttienen de Heer Stadhouder negen Perfoonen zoude Eligetren, om , in plaatfe van de voorn, negen gerecufeerde Heeren, tot de funftie van Scheepenen in deezen te worden gecommitteerd; tot welken voorflag de medewerking der Vroedfchap, en inftantie by den Heer Stadhouder verzocht wordt, zo dat inmiddels de Procedures worden gehouden in ftatu en furcheance.

Dit Request in den Rnad geleezen zynde, hebben de negen voorn. Heeren Scheepenen, geduurende de Deliberatiën, buiten gtftaan; en is door de overige Leden van den Raad belloten, het Request te ftellen in handen van Heeren Burgemeefteren en Oud Burgemeefteren, met authorifatie, om daarop in te neemen het Advys van twee kundige Rechtsgeleerden, en voorts daarop te rapporteeren.

Diewertje. Het zal my nieuw doen hoe deeze Zaak zal afloopen. Als-de verdwaalde Koe maar weêr ter ouder weide koomt, zal 't al wel zyn; doch ik gun haar

eene betere. Maar dit daar gelaaten; weet je niet waar de Heeren Blanchard

en Hunin&on met den Haagfchen Luchtbol gebleeven zyn?

Grietje. Neen, Diewertje!

Diewertje. Nu, dan Zal ik het je zeggen, dat hy den 12 deezer 's avonds omtrent 8 uuren uit den Tuin van 't Oude Hof opgegaan zynde, nog dien zelfden avond te Zevenhuizen, een Dorp tusfchen Rotterdam en Gouda, zachtjes en behouden mst

de beide genoemde Perfoonen is neêrgedaald. Ook lees ik dat de Prins te Paard

den Bol langs den Ryswykfchen Weg heeft nagerénd, en nageoogd, maar wel haast uit het gezigt had verlooren.

Grieije. Wel nu , wy zullen dit den Bol van den Heer Romain, den Broeder des ongelukkig gefneuvelden in Frankryk, ook kunnen doen, wanneer hy van het Drilveld opgaat, dat, zo men by voorraad bepaald heeft, aanftaanden Donderdag te zullen gefchieden. — Wat 'er van worden wil zal de Tyd dan leeren. — Vaarwel, Diewertje! Eet met fmaak en groet Louweris.

Diewertje. Ik bedank je. Vrindin ! Ik wensch je't zelfde. Groet Krelis.

"caitukt bj de Eive de Wed. J. van EGMONT: op de Reguliers Bieêftraat, te Amfterdam.

Sluiten