is toegevoegd aan uw favorieten.

Nieuwe Nederlandsche bibliotheek, waar in beoordeelingen en berichten van verscheidene boeken en kleindere geschriften benevens eenige mengelstukken, worden opgegeeven

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De Ghris-ten Leeraar. 77

eigenlijk ongeloof ontaart; zoo zullen zij zich nu niet langerweêrhouden, wanneer zij het tot hier toe ooit gedaan mogten hebben. Nu verblijden zij zich, eindelijk eèns van eenen Godsdienst los geraakt te zijn, en ook anderen daar van te kunnen bevrijden, door welken zij zich, in hunnen trek tot uitfpoorigheden, al te zeer ingetoomd bevoelden enz.,, 0

Deeze geheele Leerrede is dubbelwaardig in onze dagen geleezen en herleezen te worden. Dan dezelve zou van nog veel meer belang zijn, zoo daar in tevens aangetoond was , hoe ook uit die zelfde bronnen voortvloeijen het verdenken, ontkennen, verachten en befpotten van 'sHeilands Godlijke Natuur, eigenlijk gezegde Borgtocht, en van het genade werk, 't welk door God den H. Geest in het hart der uitverkooren zondaaren gewrogt wordt, en van meer andere verborgenheden der Godzaligheid, waar Op het waar Christendom reomt, en omtrent welke men volgens Gods getuigenis, geloovig werkzaam worden moet; zal ons Christus voor de zijne erkennen en in heerlijkheid invoeren. Dit was vooral noodig geweest , om dat onder dat foort van fpotters zeer veele zijn, die zelfs met hoogachting zich over 's Heilands zedelesfen, wonderdaaden en lotgevallen uitlaaten , en gaarn willen toeftaan , dat Hij als mensch en Leeraar boven alle andere zeer uitmuntte.

I De Geest der Wetten , door den Heere Baron m Montesquieu". Uit bet Franscb vertaald door Mr. Dirk Hoola van Nooten, Raad in de Vroedfcbap ,1 en OudScbeepen der Stad Schoonhoven, Lid van het Provinciaal Utrechts Genootfcbap van Kunften en Weetenfcbappen. Met Wijsgeerige en Staatkundige aanmerkingen , zoo van eenen onbekenden, als van den Vertaaler. Eerften Deels Eerfte flukse Amjfcrdam Bij Willem Holtrop, I783> 219. bladz, in gr. ivo. De Prijs is f 1 -: io

'■Eer-ft'en Deels, Tweede en Derde ftuk. 1784. Zamen 401 bladz. De Prijs is f 2 -: 14

Jï""\eeze nieuwe uitgave en Vertaaling van een Werk, het w.elk, boven veele andere, zeer fterke voorftanders Un ijverige tegenfpreekers heeft gehad, is aanmerkelijk veri Ateinve Ned. Bibl, Vide Deel No.2. F be-