Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Z K E- IN LAHDiJIIÜïS S-f

en het grootfte gedeelte voor de Grachten der Stad hou-

dGÏ3e Heer de Pages wijders getuigd hebbende, dat hij zijnen tijd zeer aaugenaam in dat Land doorgebragt heeft, dan eens in de Stad, dan eens in zulk een min, als hij daar befcbreef, maakt melding van eene Javalche begraefenis: deelt zijne opmerkingen mede, welke hi] gemaakt heeft uit en over het verfchil der wezens-trekken en karakters van de menigte der verfchillendè natten, welke hij hier aantrof; en geeft eene befchrijving van de Chineezen, derzelver Tempels, Godsdienstige plegtigheden. Welke zaaken, om niet al te breedvoerig in dit ons Uittrekzel te zijn, wij flegts opnoemen, ten einde den Leezer den aangenaamen inhoud van dit Werk te doen opmerken, en nog in zijn geheel hier te plaatzen het geen de Aucteur verder, met betrekkinge tot Batavia, lchnjtt en aanmerkt. .

Te Batavia klaagt men over de ongezondheid des waters en"der lucht. Ik bevond 'er mij nogthans zeer gezond, dronk niets dan water en gebruikte geene andere fpijzen, dan groentens en vrugten. Deeze levenswijze is juist het tegenftelde van die der Europeaanen; maar overeenkomstig met die der Indiaanen. Ik maakte 'er goede cier: alle foorten van tuinvrugten, en alle de voortbrengzels van de vier getijden des jaars in Europa zijn 'er overvloedig. De vrugten van het Land zelve zijn 'er ook gemeen en in meenigte. Dewijl alle jaaren in de maand Mei een Register-fchip van hier vertrekt, fchreef ik bij die gelegenheid naar Europa. i... .

Ik kon mij niet weêrhouden de veiligheid deezer bezittingen te vergelijken met die der Philippijnen. 't Is vreemd dat de Hollanders, federt den tijd datxij dit Land bezitten, zich niet gerust in hunne ver afgelegen Kantooren kunnen handhaaven. Geduurig zijn zij in oorlog en altoos overwinnaars; het is echter een Hydra, waar altoos nieuwe oorlogen uit voortfpruiten. Terwijl ik hier was, eindigden zij 'er twee, één op de Molukkes en één op Malacca; in 't Oosten van Java voerden zij nog een gewigtigen oorlog en gingen eenen anderen voeren op Sumatra, tegen den Koning van Palimban. Zij onderhouden twee bendien Europeaanfche ruiterij, bij den Keizer van Java, onder voorwendzel van hem te vereeren, en alle de toegangen naar Batavia zijn bezet met fterktens. Onder kerktijd en als 'er recht gedaan wordt, zijn altoos de ftadspoorten ge-

lloo-

Sluiten