Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

518 de Pages,

flootea , niet tegenftaande 'er eene fterke bezetting in de ftad ligt, en 'er zeer veele Europeaanfche inwooners zijn.

De Indifche Koningen, bondgenooten der Hollanderen , worden gekroond door den. Raad van Batavia , na dat deeze, door dwang of beleid, de natie dier Vorsten heeft overgehaald om die Koningen goed te keuren, en liever deeze dan geene partij te omhelzen, welke de Hollanders, meenen het fterkst gehegt te zijn aan het belang hunner Oost-Indifche Maatfchappij. —- Voor 'c overige laaten zij hen al het uiterlijke der grootheid en der koninglijke waardigheid behouden, en ontvangen hunne Afgezanten met zeer veele eerbewij/.ingen. Ik zag 'er écn aankomen , die belast was met de zaaken des Konings van Palimban, op wien de Maatfchappij misnoegd was. De Inleider van vreemdelingen , die men Sabandaar noemt, en die de jongde van de Raaden van Indië is, ging hem bij zijne ontfcheeping met een groot gevolg afhaalen. De Afgezant gaf hem den brief van zijnen Vorst over, welke brief gelegd werd op een kusfen, dat, door een zuvere fchotel onderfteund, gedraagen werd, door eenen daar toe aangeftelden Officier, en met den Afgezant begeleid werd , door eene talrijke bende. Het gefchut van den Admiraal, cn het vuuren der musketterij , verzelde de overgifte van deezen brief, waar na.de ganfche ftoec naar 't kasteel optrok. De Raad was vergaderd en de toegangen waren met krijgsvolk bezet. Toen de Afgezant op 'r kasteel was gekomen, en deszelfs brief overhandigd was aan den Raad. werd 'er, alvoorens men dien las, uit het gefchut van den Admiraal en door de musketterij nogmaals gevuurd, waar na dezelfde eerbewijzingen volgden. De Afgezant trok af en de Raad fcheidde.

„ De Raaden zijn hier in groot aanzien , en wanneer de Generaal uitrijdt, wordt zijn rijtuig begeleid door een bende ruiters, en voorgereeden van eenige trompetters, die zijn komst aankondigen. Zij, die met hunne rijtuigen « op weg zijn, moeten, als hij voorbij rijdt, ft.il houden, uittreeden en zich voor hem buigen.

,, Als de Raaden uitrijden gaan "er twee Loopers voor hun rijtuig; zij alleen mogen dat getal hebben en een ftoet van rijluigen met muzijk. Als zij voorbij rijden, moeten alle andere rijtuigen ftil houden , even als voor den Generaal , doch die 'er in zijn behoeven niet uic te treeden, maar moeten zich enkel oprigten. Geene andere dan lieden

Sluiten