Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Zes- en Land-reizen. 519

den, die onmiddelijk in. rang op de Raaden volgen, mogen vergulde koeczen hebben. 'Er is eene zeer wijze belasting gelegd op de rijtuigen; deeze belasting is zwaar en ia evenredigheid omgekeerd met den rang van die geenen, die rijtuigen houden, zoo dat een Raad van Indië zeer weinig, en lieden van den laagften rang het meest betaalen.

„ De Spanjaards, integendeel, zijn geruste bezitters van hunne Eilanden, en geene, dan buitenlandfche, vijanden hebbende, behoeven zij niets te vreezen van hunne onderdaanen ; zij zijn egter, naar evenredigheid, talrijker .dan die der verbonden Koningen of liever Onderdaanen der Hollanderen.

„ De grootheid, gehecht aan den rang van gezach- voerend Officier, en die alleen de Natie betreft, gaat verzeld van zeer weinig eerbewijs en macht. U Is zijn perfoon, 't zijn zijne verrichtingen alleen, die hem dien eerbied opleggen. Een eenig Alcade, zonder Soldaaten, regeert tienduizend Indiaanen; 'c is waar, zij vervloeken hem, ten minften even fterk, als de Hollanders van hunne Indiaanen gedaan worden , maar zij komen tot geen opftand; Dit onderfcheid fchrijf ik toe aan de gelijkheid van Godsdienst, van den Philippijnfchen Indiaan en die van zijnen Souverain, aan de oplettendheid der Monnikken, die Parochie Priesters zijn, die ten aanzien van de goede orde meer verrichten kunnen, dan een Compagnie Granadiers, en aan 'c gemis van Opperhoofden, die onder de Indiaanen een partij zouden kunnen voortbrengen en aanftooken.

„ De geftrenghcid der Hollanderen is ten minften zoo groot als die der Spanjaarden: de geheele waereld weet in welke verneedering zij de Indiaanen houden, die hen onderworpen zijn, en welk bloedbad zij onder de Chineezen aangerecht hebben, die tegen hen opgeftaan waren. Geduurende mijn verblijf te Batavia werd 'er een misdaadiger met meer wreedheid geëmpaleerd , dan men in Turkijen zou gedaan hebben; en men liet hem zes dagen aan het fpits zitten, tot dat de reegen hem aan zijne wonden deed fterven ; men onthalsde een ander , en een Vorst uit den Indifchen Archipel werd 'er in een eeuwige gevangenis gehouden, boven de poort van het Kasteel, terwijl een "ander Vorst van het Eiland Ceilon insgelijks gevangen bleef, maar zoo naauw niet". —

Wij twijfelen niet, of beminnaars van nuttige Reis-belfehrijvingen zullen ook vooral dit Werk met genoegen ©«vangen en gebruiken.

Sluiten